Bendt­ner og frem­ti­den

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Hvor skal han bo? Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger har dan­ske­ren end­nu ik­ke fun­det en ny bo­pa­el i Not­ting­ham.

Nor­malt vil nye Not­ting­ham Fo­rest-spil­le­re bli­ve ind­kvar­te­ret i en af klub­bens luksus­lej­lig­he­der, der er lo­ka­li­se­ret ved flo­den Trent, der lø­ber igen­nem by­en, mens de le­der ef­ter hu­se.

Her bor der i for­vej­en man­ge spil­le­re bå­de fra Not­ting­ham Fo­rest og Le­ague Two-hol­det Notts Co­un­ty. Bo­pa­e­len ven­tes dog at fal­de på plads in­den for den kom­men­de tid. Hvad med lands­hol­det? BT har for­søgt at få en kom­men­tar fra land­stra­e­ner Åge Ha­rei­de om­kring Bendt­ners nye si­tu­a­tion, men via DBUs pres­se­chef Ja­cob Wad­land forta­el­ler nord­man­den, at der ik­ke er me­get nyt at for­hol­de sig til.

»Det er po­si­tivt, at Bendt­ner har fun­det en ny klub, hvil­ket gi­ver fle­re mu­lig­he­der for ham, men det er end­nu for tid­ligt at si­ge no­get ba­se­ret på Bendt­ners kor­te ind­hop,« ly­der mel­din­gen fra land­stra­e­ne­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.