Be­vidst chi­ka­ne

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KON­FLIKT Den dan­ske bok­se­pro­mo­tor Mo­gens Pal­le er godt gam­mel­dags sur over, at kol­le­ga­en fra Team Sau­er­land i går valg­te at af­hol­de et pres­se­mø­de i Kø­ben­havn sam­ti­dig med Mo­gens Pal­les of­fi­ci­el­le ind­vej­ning før af­te­nens sta­ev­ne på Fre­de­riks­berg. Lan­dets før­en­de bok­se­pro­mo­to­rer er igen kom­met på kant uden for rin­gen. Ud­gangs-punk­tet for den nye tvist mel­lem Mo­gens Pal­le og Team Sau­er­land er, at sidst­na­evn­te i går in­vi­te­re­de til pres­se­mø­de klok­ken 14, hvor Den­nis Ceylans kom­men­de EM-kamp 15. ok­to­ber var cen­trum for be­gi­ven­he­den.

Ik­ke langt der­fra og kun en ti­me se­ne­re bød Mo­gens Pal­le in­den­for til ind­vej­ning og pres­se­mø­de med si­ne 11 bok­se­re, der skal i rin­gen i af­ten i Fre­de­riks­berg-Hal­ler­ne. Og det sam­men­tra­ef er ik­ke til­fa­el­digt, hvis man spør­ger Mo­gens Pal­le.

»Det er na­tur­lig­vis be­vidst chi­ka­ne fra Sau­er­land. De gjor­de det sam­me ved mit og Bri­ans sid­ste sta­ev­ne, og jeg for­står ik­ke, pres­sen fal­der for de­res be­vid­ste chi­ka­ne i vo­res ud­vik­ling af de dan­ske bok­se­re. De må jo ty­de­lig­vis fryg­te os, når de gør det igen,« si­ger Mo­gens Pal­le til BT.

»Jeg ved og­så, de bag kulis­ser­ne ved sid­ste sta­ev­ne for­søg­te at stop­pe Pa­tri­ck Men­dys kamp mod Lo­len­ga Mo­ck. Jeg for­ven­ter fak­tisk alt fra dem ef­ter­hån­den. Det ene­ste, de åben­bart ik­ke tør, er at la­de de­res pt. me­get over­va­eg­ti­ge Pa­tri­ck Ni­el­sen mø­de Lo­len­ga Mo­ck og la­de det sport­s­li­ge af­gø­re sa­ger­ne. De mang­ler bå­de pli og al­min­de­lig kon­du­i­te,« ly­der det fra pro­mo­to­ren. Sau­er­land af­vi­ser Pal­le-kri­tik BT tog i går Mo­gens Pal­les be­skyld­nin­ger med til Team Sau­er­lands pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land. Han af­vi­ser al­le ankla­ger.

»Det un­der­li­ge er, at Mo­gens al­tid skal fo­ku­se­re på Team Sau­er­land i ugen op til si­ne sta­ev­ner. Han bur­de i ste­det fo­ku­se­re på si­ne bok­se­re og gi­ve dem bed­re PR i ste­det for at ta­le dår­ligt om os. Men det la­der til at va­e­re den ene­ste må­de, han kan kom­me i me­di­er­ne på i øje­blik­ket. Sa­gen er, at vi gav Den­nis’ mod­stan­der mu­lig­hed for at va­el­ge en da­to for, hvor­når han kun­ne kom­me til Dan­mark. Han valg­te den­ne dag, for­di det er hans fri­dag,« for­kla­rer Sau­er­land.

Spørgs­må­let er så, om han og Team Sau­er­land for­søg­te at gø­re li­vet surt for Mo­gens Pal­le i for­bin­del­se med Lo­len­ga Mo­cks se­ne­ste kamp mod Pa­tri­ck Men­dy?

»Pa­tri­ck Men­dy var ik­ke til­freds med de om­sta­en­dig­he­der, han blev mødt med. Der­for fo­re­slog jeg, at han kun­ne få hja­elp fra en af mi­ne se­kun­dan­ter i Kø­ben­havn, mens Si­mon Lundt (Pa­tri­ck Ni­el­sens ma­na­ger, red.) og­så hjalp ham. Jeg har kendt Men­dy la­en­ge og bor li­ge ved si­den af ham i Lon­don. Så jeg vil­le ba­re hja­el­pe ham med at få en fair kamp,« si­ger Nis­se Sau­er­land og af­vi­ser at gi­ve Mo­ck mu­lig­he­den for at mø­de Pa­tri­ck Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.