’Der må ger­ne snart ske no­get’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I SINGAPORE Det er en af­kla­ret, men let­te­re fru­stre­ret Ke­vin Magnus­sen, BT mø­der i mør­ket i pad­do­ck­en på Ma­ri­na Bay-ba­nen i Singapore. Om­kring os er Re­nault-tea­met i gang med de sid­ste for­be­re­del­ser til Sin­ga­po­res Grand Prix i we­e­ken­den, men det hal­ter me­re med for­be­re­del­ser­ne til 2017-sa­e­so­nen. Mens al­le an­dre se­ri­ø­se For­mel 1-team har mindst en kø­rer på plads til den kom­men­de sa­e­son, er der sta­dig ik­ke sat navn på hvem, der skal kø­re de gu­le Re­nault-ra­ce­re.

»Jeg hav­de jo hå­bet på, at der vil­le kom­me en af­kla­ring her i Singapore, men nu hø­rer jeg gen­nem me­di­er­ne, at be­slut­nin­gen er ud­skudt,« si­ger Ke­vin Magnus­sen.

»Jeg ved ik­ke, hvad der sker i kulis­ser­ne, og det er fru­stre­ren­de. Det vil­le va­e­re rig­tig fint at ha­ve frem­ti­den på plads, for så kun­ne jeg slap­pe en smu­le me­re af. Men så­dan skal det åben­bart ik­ke va­e­re,« fort­sa­et­ter han.

Si­tu­a­tio­nen lig­ner en ke­de­lig ge­nud­sen­del­se af ef­ter­å­ret 2014. Her kun­ne hans da­va­e­ren­de team, McLa­ren, ik­ke be­stem­me sig for, om Ke­vin Magnus­sen el­ler Jen­son But­ton skul­le ha­ve plad­sen ved si­den af Fer­nan­do Alonso i 2015. En of­fi­ci­el ud­mel­ding blev ud­sat gang på gang, og først kort før jul fik blev det of­fent­lig­gjort, at Alonso og But­ton fik de to sa­e­der, mens Ke­vin Magnus­sen trods en im­po­ne­ren­de de­but­sa­e­son blev de­gra­de­ret til re­ser­ve­kø­rer.

»På en må­de var det fak­tisk let­te­re den­gang,« si­ger dan­ske­ren.

»Da var jeg jo sik­ker på, at jeg vil­le få plad­sen – i hvert fald ind­til de to sid­ste løb. Nu er det an­der­le­des, men selv om min frem­tid står på spil, fø­ler jeg mig egent­lig ret af­slap­pet. Jeg er ble­vet ae­l­dre og me­re mo­den.«

I pad­do­ck­en i Singapore snak­kes der om, at der er uro på de in­dre linjer i Re­nault-or­ga­ni­sa­tio­nen.

’Magt­kamp’ er et af de ord, der bru­ges om for­hol­det mel­lem de to team­che­fer, Fre­de­ric Vas­seur og Cy­ril Abi­te­boul, og Ke­vin Magnus­sen kom­men­te­rer si­tu­a­tio­nen så­le­des:

»Jeg ved ik­ke rig­tigt, hvem der skal ta­ge be­slut­nin­gen om 2017-kø­rer­ne.« Magnus­sens mand Fre­de­ric Vas­seur an­ses fra man­ge si­der som dan­ske­rens mand. Hvis det i sid­ste en­de er ham, der skal ta­ge be­slut­nin­gen, er der stor sand­syn­lig­hed for, at Ke­vin Magnus­sen fort­sa­et­ter i tea­met. Men Vas­seur har fle­re gan­ge og­så ud­talt, at Re­nault sø­ger ef­ter en ’le­der­ty­pe’, der kan gø­re tea­met til ti­tel-kan­di­dat i lø­bet af tre-fi­re år. Vas­seurs ud­ta­lel­ser kan tol­kes, som om han ik­ke til­tror Ke­vin Magnus­sen de ef­ter­s­purg­te le­de­rev­ner, men dan­ske­ren si­ger:

»Jeg har di­rek­te spurgt Fre­de­ric, om han me­ner, jeg ik­ke har de le­de­rev­ner, og han sva­re­de: ’Jeg har ik­ke no­get at kla­ge over’,« forta­el­ler Ke­vin Magnus­sen.

Da dan­ske­ren i ja­nu­ar skrev kon­trakt med Re­nault, in­klu­de­re­de den en op­tion for 2017. Den­ne op­tion ud­lø­ber 1. ok­to­ber, men iføl­ge Ke­vin Magnus­sen aen­drer det ik­ke si­tu­a­tio­nen va­e­sent­ligt.

»Jeg tror ik­ke umid­del­bart, der vil ske no­get af­gø­ren­de, når op­tio­nen ud­lø­ber. Men selv­føl­ge­lig – hvis jeg til den tid har et bed­re til­bud fra et an­det team, kan jeg ba­re skri­ve un­der.«

Ud over Re­nault er der og­så an­dre team med le­di­ge For­mel 1-sa­e­der for 2017. I mod­sa­et­ning til 2014, hvor en

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.