Pres­bold til Magnus­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HER I SINGAPORE er der in­gen tegn på, at Re­nault er kom­met ta­et­te­re på en be­slut­ning om sit 2017 li­ne-up. Der er sta­dig et par uger til, at Ke­vin Magnus­sens op­tion ud­lø­ber, og Jo­ly­on Pal­mer har sik­kert en lig­nen­de af­ta­le. Der­for har Re­nault-le­del­sen ik­ke travlt, og selv om op­tio­ner­ne ud­lø­ber, aen­drer det må­ske re­elt ik­ke sa­er­ligt me­get: In­gen af de an­dre team står på spring for at hap­se Magnus­sen el­ler Pal­mer.

Det er en fru­stre­ren­de si­tu­a­tion for de nu­va­e­ren­de Re­nault-kø­re­re, og det er en si­tu­a­tion, der har ud­sat team­le­del­sen for hef­tig kri­tik fra først og frem­mest dan­ske For­mel 1-fans. MEN DET ER og­så en helt na­tur­lig si­tu­a­tion. Team­che­fer­ne Fre­de­ric Vas­seur og Cy­ril Abi­te­boul er jo ik­ke sat i ver­den for at sty­re Magnus­sens (el­ler Pal­mers) kar­ri­e­re – de­res job er at va­re­ta­ge Re­naults in­ter­es­ser. Så mens de har snor i Magnus­sen, kig­ger de sig selv­føl­ge­lig om­kring og ser, hvor­dan kø­rer­mar­ke­det ud­vik­ler sig.

Man har la­en­ge snak­ket om at sik­re sig en frem­ti­dig ver­dens­me­ster – en ung kø­rer, der kan ta­ge med på he­le den optur, Re­nault for­ven­ter i For­mel 1 de na­e­ste fem år. Man la­eg­ger ik­ke skjul på, at un­ge Este­ban Ocon er et op­lagt em­ne, og hans op­la­e­ring kan be­gyn­de al­le­re­de i 2017. Det kra­e­ver en af­ta­le med fransk­man­dens nu­va­e­ren­de ’ejer’, Mer­ce­des, men den slags kan ord­nes med en ban­ko­ver­før­sel.

Ef­ter Ocon for en må­ned si­den fik chan­cen hos det lil­le Ma­nor-team, har man nu mu­lig­hed for at se, hvad han kan i en For­mel 1-ra­cer. Til da­to har Ocon kørt søl­le to For­mel 1-løb uden for al­vor at over­be­vi­se, så det er klart, Re­nault-le­del­sen ger­ne vil se ham an i yder­li­ge­re et par løb, in­den man ta­ger en be­slut­ning om hans even­tu­el­le 2017-sa­e­de. Der­for er Ocon en af de brik­ker i de avan­ce­re­de pus­le­spil, der skal sam­les til For­mel 1-fel­tet 2017, og som li­ge nu spa­er­rer for Ke­vin Magnus­sen. Man vil se, hvor­dan Magnus­sen hånd­te­rer pres. Om han er la­vet af det stof, man kan byg­ge et frem­ti­digt vin­der­team op om­kring I 2014 STOD Ke­vin Magnus­sen hos McLa­ren i om­trent sam­me si­tu­a­tion, som han nu op­le­ver hos Re­nault. I lø­bet af ef­ter­som­me­ren 2014 blev det ty­de­ligt, at Fer­nan­do Alonso var på vej til tea­met, og så måt­te en­ten dan­ske­ren el­ler Jen­son But­ton vi­ge plad­sen. Magnus­sen lod sig på­vir­ke af usik­ker­he­den, og det kun­ne af­la­e­ses på hans om­gang­sti­der.

Det er ik­ke per­so­na­leple­je fra den hu­ma­ne skuf­fe, men det kan ud­ma­er­ket va­e­re en an­den grund til, at Re­nault-le­del­sen tø­ver: Man vil se, hvor­dan Magnus­sen hånd­te­rer pres. Om han er la­vet af det stof, man kan byg­ge et frem­ti­digt vin­der­team op om­kring.

I 2014 valg­te Magnus­sens da­va­e­ren­de ma­na­ge­ment naivt at tro på McLa­ren-le­del­sens halvlunk­ne ud­mel­din­ger om frem­ti­den, og det re­sul­te­re­de i, at han kort før jul stod uden fast F1-ar­bej­de for 2015.

Et nyt og me­re ef­fek­tivt bag­land og en ny og me­re mo­den Magnus­sen skal sør­ge for, at det sam­me ik­ke sker i år. Jeg ved, at der er kon­tak­ter til an­dre team, men jeg ved og­så, at Re­nault på den lidt la­en­ge­re ba­ne vil va­e­re det bed­ste team for Magnus­sen. I DEN SURE ven­te­tid, ind­til Re­nault-le­del­sen tra­ef­fer en be­slut­ning, skal Magnus­sen ba­re sør­ge for at le­ve­re op­ti­malt og kø­re fra te­o­ri­er­ne om, at han ik­ke pra­este­rer op­ti­malt un­der pres.

Der er man­ge grun­de til, at det er gå­et så­dan, men hvis man kun ser på tal­le­ne, har Magnus­sen tabt kva­li­fi­ka­tions-du­el­len med Pal­mer med 1-3 i de fi­re se­ne­ste løb. Det kan va­e­re en tred­je grund til, at Re­nault-le­del­sen tø­ver – man vil se, om Pal­mer kan fort­sa­et­te den po­si­ti­ve ud­vik­ling, han har va­e­ret in­de i de se­ne­ste må­ne­der. Om eng­la­en­de­ren, der egent­lig var op­gi­vet, kan aen­dre magt­ba­lan­cen mel­lem ham og Magnus­sen.

Der ik­ke plads til fle­re Magnus­sen-ne­der­lag til Pal­mer, for så bli­ver eng­la­en­de­ren plud­se­lig en re­el kon­kur­rent til et af Re­naults 2017-sa­e­der. Blandt an­det der­for er Sin­ga­po­res Grand Prix i den­ne we­e­kend et uhy­re vig­tigt løb for ’K-Mag’. BTs FOR­MEL 1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.