Hår­de kam­pe mel­lem ad­vo­ka­ter

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk

For­sva­rer­ne for de seks til­tal­te i Se og Hør-sa­gen for­søg­te at få an­kla­ge­ren smidt af sa­gen, men rets­for­man­den lod ham bli­ve.

Se og Hør-sa­gen har fra før­ste fa­erd vist sig som et juri­disk cir­kus, hvor sa­gens seks for­sva­re­re for­sø­ger at aen­dre sa­gens gang med et hav af ind­si­gel­ser. Men al­le de­res ind­si­gel­ser er ind­til vi­de­re ble­vet af­vist.

På før­ste­da­gen pro­teste­re­de for­sva­rer­ne mod, at ankla­ger Mor­ten Fre­de­rik­sen vil­le frem­vi­se hja­el­pe­bi­lag på storska­erm - det fik han al­li­ge­vel lov til.

Kra­e­ve­de ankla­ger sat af sa­gen

På an­den­da­gen gik for­sva­rer­ne end­nu hår­de­re ef­ter an­kla­ge­ren. Nu vil­le de ha­ve ham sat af sa­gen, for­di han på før­ste­da­gen hav­de ud­le­ve­ret et hja­el­pe­bi­lag til en jour­na­list fra TV2. Ef­ter la­en­ge­re tids juri­disk tovtraekkeri traf ret­ten i går af­gø­rel­se om, at Mor­ten Fre­de­rik­sen ger­ne måt­te ud­le­ve­re det bi­lag, og at han kan fort­sa­et­te som ankla­ger i sa­gen.

Men der­med stop­per kam­pe­ne ik­ke. For­sva­rer­ne for de tid­li­ge­re che­fre­dak­tø­rer Kim Hen­nings­en og Per Ing­dal vil ha­ve, at de­res kli­en­ter bli­ver af­hørt før Hen­rik Qvortrup.

De be­grun­der det med, at Hen­rik Qvortrup var che­fre­dak­tør før de to an­dre. Rets­for­man­den lod det i før­ste om­gang va­e­re op til an­kla­ge­ren at be­stem­me ra­ek­ke­føl­gen, og da han af­vi­ste at la­ve om på ra­ek­ke­føl­gen, meld­te for­sva­rer­ne i går ud, at så vil de­res kli­en­ter slet ik­ke ud­ta­le sig.

Der­for gik rets­for­man­den med til, at Hen­rik Qvortrup kan bli­ve af­hørt på man­dag. Der­med mis­ser an­kla­ge­ren den for­del, det vil­le va­e­re at kun­ne af­hø­re Hen­rik Qvortrup som den sid­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.