To ma­end og en ba­by

Kvin­dens aeg kan i frem­ti­den bli­ve over­flø­digt, når der skal la­ves børn

BT - - NYHEDER - Sop­hus Zar­rs So­el­berg | bt@bt.dk

For­ske­re fra Uni­ver­si­ty of Bath i Eng­land har fun­det ud af, at man kan pro­du­ce­re børn uden at bru­ge ae­g­cel­ler. Man kan ’sny­de’ sa­ed­cel­ler til at be­frug­te an­dre cel­ler end ae­g­cel­ler, og på den må­de vil man i frem­ti­den må­ske kun­ne ska­be et barn med ge­ner fra to ma­end.

Bå­de aeg- og sa­ed­cel­ler dan­nes af en cel­le­de­ling, hvor halv­de­len af kro­mo­so­mer­ne fra hver cel­le gi­ves vi­de­re til bar­net. Når aeg og sa­ed­cel­le mø­des, bli­ver foste­ret en blan­ding af de to per­so­ners ge­ner.

Men forsk­nings­pro­jek­tet vi­ser, at fo­stre må­ske kan dan­nes fra cel­ler, der gi­ver al­le de­res kro­mo­so­mer vi­de­re. Det kan be­ty­de, at al­le slags cel­ler i den men­ne­ske­li­ge krop vil kun­ne be­frug­tes af sa­ed­cel­ler.

Før­ste gang no­gen­sin­de

Dok­tor To­ny Per­ry, der er en del af forsk­nings­hol­det, der står bag den ba­ne­bry­den­de op­da­gel­se, forta­el­ler til BBC News, at det er før­ste gang no­gen­sin­de, det er lyk­ke­des at ska­be le­ven­de va­es­ner uden at bru­ge ae­g­cel­ler.

For­sø­get er ind­til vi­de­re kun la­vet på mus, men re­sul­ta­ter­ne kan i frem­ti­den bli­ve vid­tra­ek­ken­de.

»Det aen­drer fuld­sta­en­dig, hvor­dan vi har ta­enkt i over 200 år’,« si­ger To­ny Per­ry.

I dag kan to ma­end godt få et barn sam­men, men ik­ke uden at in­vol­ve­re en frugt­bar ae­g­cel­le fra en kvin­de og en ru­ge­mor. Bar­net vil der­for kun ha­ve den ene af ma­en­de­nes ge­ner, og par med to fa­ed­re kan bli­ve tvun­get til at va­el­ge, hvem der skal va­e­re bar­nets bi­o­lo­gi­ske far. Og det er net­op det, der kan aen­dre sig i frem­ti­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.