Jim Lyng­vild

BT - - NYHEDER -

37 år og de­sig­ner, for­fat­ter og mo­de­kom­men­ta­tor. Bor i Faa­borg.

»Jeg sy­nes, det ly­der una­tur­ligt. Og det er ik­ke for at ly­de to­talt kon­ser­va­tiv. Jeg sy­nes ba­re, at vi har be­vist gen­nem 40.000 år, at en mand og en kvin­de kla­rer det ret godt. Der er ik­ke no­gen grund til at ro­de ved den or­den. Min mor kig­ge­de en­gang på mig og min mand og sag­de, at vi vil­le få smuk­ke børn sam­men. Men en ting er te­o­ri, og no­get an­det er prak­sis. I prak­sis sy­nes jeg, at der skal va­e­re en kvin­de in­vol­ve­ret.«

Fo­to: Sa­rah Chri­sti­ne Nør­gaard

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.