’JEG ER SÅR­ET’

Per­nil­le Blu­me fryg­ter at bli­ve fejl­ag­tigt an­set for at va­e­re dopet ef­ter la­ek af for­tro­li­ge da­ta 16 SI­DER DAN­MARKS SPORTSAVIS – LAES ME­RE PÅ bt.dk/sport

BT - - SPORTEN - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

Fra ju­bel og lyk­ke til chok og for­fa­er­del­se. En må­ned ef­ter at Per­nil­le Blu­me stod for en af dansk idra­ets­hi­sto­ri­es stør­ste sen­sa­tio­ner, er svøm­me­d­ar­lin­gen fan­get i et vold­somt bøl­gen­brus. Nat­ten til i går fø­je­de den rus­si­ske ha­ck­er­grup­pe Fan­cy Bear yder­li­ge­re nav­ne til li­sten over OL-at­le­ter, hvis for­tro­li­ge sund­heds­da­ta er ble­vet of­fent­lig­gjort – her­un­der alt­så den 22-åri­ge dan­ske OL-guld­vin­der.

Af la­e­ka­gen frem­går det, at Per­nil­le Blu­me un­der OL blev te­stet po­si­tiv for ast­ma­me­di­ci­nen ter­buta­lin, der er på det in­ter­na­tio­na­le an­tido­pin­ga­gen­tur WADAs li­ste over for­bud­te stof­fer, li­ge­som en lang ra­ek­ke an­dre in­ter­na­tio­na­le at­le­ter og­så frem­ha­e­ves for at ha­ve ind­ta­get for­bud­te stof­fer.

Per­nil­le Blu­mes ind­ta­gel­se af ast­ma­me­di­ci­nen Ter­buta­lin er dog lov­lig, hvil­ket og­så frem­går af de la­ek­ke­de do­ku­men­ter. Net­op på grund af sin ast­ma har hun en sa­er­lig dis­pen­sa­tion – et så­kaldt TUE-cer­ti­fi­kat (The­ra­pe­u­tic Use Exemp­tion) – til at ind­ta­ge stof­fet. Be­kym­ret og for­fa­er­det Al­li­ge­vel fø­ler hun sig bå­de an­gre­bet og mista­en­ke­lig­gjort af de of­fent­lig­gjor­te da­ta, som hun kal­der ’me­ga un­fair’.

»Det er for­fa­er­de­ligt at bli­ve as­so­ci­e­ret med do­ping på den må­de. Jeg er sår­et, for det har in­tet med mig at gø­re, og jeg sy­nes og­så, at det er synd for de an­dre at­le­ter, der er i sam­me båd som mig,« si­ger Per­nil­le Blu­me til DR.

BT for­søg­te i går for­ga­e­ves at få Per­nil­le Blu­me i ta­le. Hun be­gra­en­se­de sin re­ak­tion til DR og Dansk Svøm­me­u­ni­on, men til BT forta­el­ler kom­mu­ni­ka­tions­ansvar­lig i Dansk Svøm­me­u­ni­on Nora Thom­sen, at det er be­kym­rin­gen for en mista­en­ke­lig­gø­rel­se, der fyl­der hos OL-guld­vin­de­ren.

»Hun er be­kym­ret for, at det ska­ber en mista­enksom­hed, som kan va­e­re sva­er at slip­pe af med,« si­ger hun og un­der­stre­ger, at al­le reg­ler er ble­vet fulgt til punkt og prik­ke.

Per­nil­le Blu­me har tid­li­ge­re for­talt om sin ast­ma og den me­di­cin, der gør hen­de i stand til at kon­kur­re­re på eli­te­ni­veau. Så sent som i for­å­ret fik hun af det in­ter­na­tio­na­le svøm­me­for­bund, FINA, for­la­en­get sin god­ken­del­se til at ind­ta­ge stof­fet, som langt­fra er ual­min­de­ligt i ud­hol­den­heds­sports­gre­ne som cyk­ling, løb og svøm­ning. Sva­ert at få dis­pen­sa­tio­nen Iføl­ge di­rek­tør for An­ti Do­ping Dan­mark, Mi­cha­el Ask, er der der­for in­tet un­der­ligt i, at Per­nil­le Blu­me har ind­ta­get stof­fet, li­ge­som han af­vi­ser, at det kan gi­ve en for­del i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne.

»Først er der et la­e­ge­pa­nel, som ud­re­der per­so­nen for at un­der­sø­ge, om der fin­des an­dre pra­e­pa­ra­ter, som er til­lad­te og kan bru­ges i ste­det for. Hvis det ik­ke er til­fa­el­det, bli­ver man un­der­søgt, i for­hold til om pra­e­pa­ra­tet gi­ver en for­del i for­hold til kon­kur­ren­ter­ne. Hvis nor­ma­len ek­sem­pel­vis er en va­er­di på 10, og per­so­nen på grund af sin syg­dom er ne­de på 8, får man ik­ke en til­la­del­se til at bru­ge stof­fet, hvis det hja­el­per en op på 12,« si­ger Mi­cha­el Ask, som bak­kes op af sport­s­che­fen i Dansk Svøm­me­u­ni­on, Lars Gre­en Bach.

»Der er jo in­gen af vo­res svøm­me­re, der gør no­get ulov­ligt. Det, der er dø­du­ret­fa­er­digt, er, at det bli­ver frem­lagt så­dan. Me­di­ci­nen gør, at man kan tra­ek­ke vej­ret al­min­de­ligt, li­ge­som men­ne­sker, der ik­ke har ast­ma,« si­ger sport­s­che­fen.

Kan du for­stå, hvis nog­le ta­en­ker, at me­di­ci­nen kan va­e­re en for­del for svøm­me­re, når det står på en li­ste over for­bud­te mid­ler?

»Nej. I det he­le ta­get hand­ler det her om ha­ck­e­re og ik­ke do­ping. Det hand­ler om, at man får no­get

me­di­cin, så man får en nor­mal lun­ge­funk­tion. Der er over­ho­ve­det ik­ke no­get at kom­me ef­ter.«

Så der er in­tet at kom­me ef­ter, når de her rus­se­re in­si­nu­e­rer, at der skul­le va­e­re ta­le om do­ping?

»Nej, det er helt ude i ham­pen,« for­sik­rer Lars Gre­en Bach, der i øv­rigt på­pe­ger, at svøm­mer­ne he­le ti­den skal re­gi­stre­re­re da­ta og over­vå­ges af WADA i kam­pen for en ren sport.

»Vi har jo ik­ke no­get at skju­le, og jeg sy­nes ik­ke, man skal be­skyl­de an­dre men­ne­sker for no­get, som der ik­ke er hver­ken ho­ved el­ler ha­le i. Nu er det myn­dig­he­der­nes sag, at få for­fulgt det, der skal for­føl­ges,« si­ger Lars Gre­en Bach.

Imens står Per­nil­le Blu­me ry­stet til­ba­ge som målski­ve i en do­ping­krig, der be­gynd­te før OL med af­slø­rin­gen af om­fat­ten­de stats­kon­trol­le­ret do­ping af rus­si­ske at­le­ter.

»Jeg ta­ger dybt af­stand fra do­ping og hå­ber vir­ke­lig ik­ke, at no­gen må va­e­re i tvivl om det,« si­ger hun i en pres­se­med­del­el­se ud­sendt af Dansk Svøm­me­u­ni­on.

FO­TO: REU­TERS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.