Hvem hu­sker ik­ke Lan­ce Arm­strongs ev­ne til at fi­f­le en la­e­ge­er­kla­e­ring på ste­roi­decre­me frem i en fart...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

AUTOMATREAKTIONEN, NÅR EN rus­ser vin­der guld i ud­hol­den­heds­i­dra­et, kan sag­tens fin­de sin dan­ske re­fe­ren­ce i tv­se­ri­en Ma­ta­dor med en let­te­re om­skriv­ning af gri­se­hand­le­rens replik til gård­hund­en Kvik: ’Det er en rus­ser’.

Det va­e­re sig i svøm­ning, cy­kel­sport el­ler spring over he­st. Op til OL i Rio fik vi for al­vor no­get at ha­ve den af­stands­ta­gen i, da en stort an­lagt un­der­sø­gel­se un­der det in­ter­na­tio­na­le do­pin­ga­gen­tur WADA, den så­kald­te McLa­ren-rap­port, blot­lag­de no­get, der min­de­de om et de­ci­de­ret stats­fi­nan­si­e­ret do­ping­pro­gram for lan­dets frem­me­ste at­le­ter. En af­slø­ring til stor­po­li­ti­ske trom­me­hvirv­ler, som den al­ma­eg­ti­ge in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mi­te blot valg­te at lyt­te til ek­ko­et fra for at sen­de to­ner­ne fra kon­klu­sio­nen vi­de­re til de en­kel­te spe­ci­al­for­bund, så de hver isa­er kun­ne ta­ge stil­ling til, om de rus­si­ske sport­s­folk hav­de no­get at gø­re ved OL.

Der­med no­gen­lun­de ro og or­den på de in­dre IOC-linjer un­der le­ge­ne i Rio, som i ste­det på po­li­tisk ni­veau end­te i en bil­letskan­da­le, som ko­ste­de det ir­ske ek­se­ku­tiv-med­lem Pa­tri­ck Hi­ck­ey en tur i spja­el­det og så dy­be rid­ser i pra­esi­dent Tho­mas Ba­chs tynds­lid­te fer­nis, at han helt har fra­valgt at vi­se sig ved de igang­va­e­ren­de pa­ra­lym­pi­ske le­ge, der sag­tens kun­ne ha­ve ka­stet et for­hør hos bra­si­li­ansk po­li­ti af sig. I den han­di­cap­pe­de ud­ga­ve af le­ge­ne har al­le rus­si­ske at­le­ter få­et rødt lys.

DER­MED ER DEN stor­po­li­ti­ske kamp mel­lem rus­sisk og ve­st­lig idra­ets­diplo­ma­ti blus­set op i kold­kri­ge­risk for­kla­ed­ning. For det kan godt va­e­re, vi ha­e­ver et øje­bryn ved et­hvert op­sigtsva­ek­ken­de rus­sisk re­sul­tat i svøm­me­bas­si­net og hol­der Kvik i stram snor, men gi­ver los, når vo­res eg­ne at­le­ter le­ve­rer va­ren og per­son­li­ge re­kor­der i bas­si­ner, på lø­be­ba­ner og lan­de­vej­en. Se­ne­ste mod­spil fra rus­sisk si­de er sport­s­ver­de­nens eg­ne Pa­na­ma Pa­pers. Knap så af­slø­ren­de, men iføl­ge ha­ck­er-grup­pen Fan­cy Bears’ Ha­ck Team ik­ke de før­ste af slagsen, der skal ud­stil­le et vist hyk­le­ri og me­di­c­in­for­brug an­dre ste­der end bag det gam­le jer­n­ta­ep­pe. Blandt an­det i USA, hvor Wil­li­ams-sø­stre­ne og gym­na­stik-dar­lin­gen Si­mo­ne Bi­les har få­et blot­lagt mist a en­ke­lig gø ren­de­me­di­cin ske­op­lys­nin­ger.

OG­SÅ DEN ENE­STE dan­ske svøm­me­dit­to, OLguld­vin­der Per­nil­le Blu­me, er ble­vet gjort til gen­stand for grup­pens la­e­ka­ge af per­son­føl­som­me og for­tro­li­ge in­for­ma­tio­ner i WADAcom­pu­ter­ne. Na­tur­lig­vis til stor op­stan­del­se og for­ar­gel­se hos An­ti Do­ping Dan­mark og Blu­me selv. Af­slø­rin­gen af Per­nil­le Blu­mes brug af ast­ma­me­di­ci­nen ter­buta­lin er i sam­men­ha­en­gen ik­ke no­get, Kvik vil­le gø af, for­di hun har et så­kaldt TUE-cer­ti­fi­kat. Hvil­ket vil si­ge no­get i ret­ning af en la­e­ge­er­kla­e­ring på, at hun li­der af ast­ma og kan be­nyt­te sig af før­na­evn­te pra­e­pa­rat, når hun dyr­ker sin sport. Per­nil­le Blu­me fri­ta­get på ste­det for yder­li­ge­re mi­stan­ke, og hun har tid­li­ge­re of­fent­ligt for­talt om si­ne ast­ma-ud­for­drin­ger.

DISKUSSIONEN EL­LER GRÅZONEN er så hel­ler ik­ke ny, og hvem hu­sker ik­ke Lan­ce Arm­strongs ev­ne til at fi­f­le en la­e­ge­er­kla­e­ring på ste­roid e cre­me f re­mi en hu lens­fart, da han til­ba­ge i 1999 hav­de brug for­den. Ast­ma-me­di­ci­nen har f lydti ri­ge­lig ema eng de rip r ae sta­tions­sports­gre­ne, og selv­om der iføl­ge An ti Do­ping Dan­mark er stram­met vold­somt op på til­de­lin­gen af TUE-cer­ti­fi­ka­ter­ne, er pro­ble­ma­tik­ken frem­de­les en de­bat va­erd. Kl­or i svøm­me­hal­ler­ne og foru­re­ning på lan­de­ve­je­ne kan gi­vet­vis an spo­re­vejr t r ae kni ng s pro­ble­mer, men ast­ma­me­di­cin kan og­så no­to­risk pep­pe pra­e­sta­tio­ner et hak i vej­ret. Og skal man over­ho­ve­det dyr­ke eli­tesport, hvis man en­ten er syg el­ler bli­ver syg af det?

Nå, men det er en helt an­den snak. El­ler og­så er det ik­ke. Og den go­de hund Kvik er død og bor­te for la­engst.

»Det er en ty­sker,« sag­de Bu­ster Lar­sen om en pøl­se til Kvik i Ma­ta­dor. I nu­ti­dens do­ping­s­am­men­ha­eng er det ’en rus­ser’. Ar­kiv­fo­to: Mi­ni Wol­ff

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.