Let­tet Ya­hya Has­san

Det var en yderst til­freds dig­ter, der i går modt­og sin fa­engsels­dom

BT - - NYHEDER - Sop­hie Ka­tri­ne Dür­r­feld | sodr@bt.dk

Det var en let­tet Ya­hya Has­san, der i går blev idømt ét år og ni må­ne­ders fa­engsel for blandt me­get an­det at ha­ve af­fy­ret skud mod en 17-årig mand. Det si­ger hans for­sva­rer ad­vo­kat Mi­cha­el Juul Erik­sen til Ritzau.

Der­for mod­ta­ger Has­san dom­men, som blev af­sagt i går.

»Hvis dom­men var to et halvt år el­ler tre års fa­engsel, som an­kla­ge­ren hav­de for­langt, så hav­de vi nok an­ket den,« si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen.

For­u­den fa­engsels­straf­fen får Ya­hya Has­san en bø­de på 40.000 kro­ner. Han får fra­ta­get ret­ten til mo­tor­dre­vet kø­re­tøj og ret­ten til kø­re­kort i et år.

Han skal des­u­den be­ta­le sa­gens om­kost­nin­ger.

Bå­de pres­sen, fa­mi­li­en og al­min­de­li­ge nys­ger­ri­ge var mødt talsta­er­kt op i Ret­ten i Aar­hus. Fle­re måt­te af­vi­ses, for­di der ik­ke var plads i sa­len.

Det var en fat­tet og rolig Ya­hya Has­san, som med rank ryg og blik­ket di­rek­te ret­tet mod dom­me­ren modt­og sin dom.

»Dom­men be­ty­der, at han er ude om ot­te må­ne­der og kan kom­me på ud­gang om en må­ned,« si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen.

Han hen­vi­ser til, at der nor­malt kan ske prø­ve­løsla­del­se, når to tred­je­de­le af straf­fen er af­so­net. Det vil den va­e­re om ot­te må­ne­der.

Dom­men frem­kald­te da og­så let­tel­se hos Ya­hya Has­san, der i ret­ten var ik­la­edt mørk ha­bit og sor­te, spid­se sko.

»Han blev me­get glad og sag­de til mig, at den mod­ta­ger vi da,« forta­el­ler Mi­cha­el Juul Erik­sen om dig­te­rens re­ak­tion, da dom­mer Bo­dil Ru­berg hav­de la­est dom­men op.

»Det år fra el­ler til kan gø­re en stor for­skel på, om man kan kom­me vi­de­re. Og den her dom gør, at vi nu kan se en snar­lig en­de på det,« si­ger Mi­cha­el Juul Erik­sen.

35 lo­vover­tra­e­del­ser I alt var Ya­hya Has­san til­talt for 35 for­skel­li­ge lo­vover­tra­e­del­ser, der strak­te sig fra en stjå­let fa­døl og smøl­fes­park til at ta­ge kon­takt til en eks­ka­e­re­ste på trods af et po­li­ti­til­hold. Over halv­de­len af punk­ter­ne i an­kla­ge­skrif­tet hand­ler om over­tra­e­del­ser af fa­erds­els­lo­ven, mens det, som rets­sa­gen pri­ma­ert har hand­let om, er den om­tal­te sku­depi­so­de fra marts i år, hvor en 17-årig mand blev sår­et.

Ya­hya Has­san har sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let si­den 21. marts, da­gen ef­ter sku­depi­so­den, og har si­den sa­gens be­gyn­del­se til­stå­et stør­ste­delen af punk­ter­ne i an­kla­ge­skrif­tet. Han har alt­så og­så er­kendt sig skyl­dig i vå­ben­be­sid­del­se og til­står og­så at ha­ve af­fy­ret skud­de­ne, som en vi­deo, op­ta­get med en mo­bil­te­le­fon på ger­nings­ste­det i det ve­st­li­ge Aar­hus, og­så un­der­stre­ger.

Sa­gens helt sto­re spørgs­mål har va­e­ret, om den 21-åri­ge dig­ters hen­sigt var at ram­me den 17-åri­ge mand med de af­fy­re­de skud.

Ya­hya Has­san har tid­li­ge­re i sa­gen for­talt, at han er klar til at ta­ge den med ro, når stø­vet fra den­ne sag har lagt sig:

»Jeg skal prø­ve på en må­de at iso­le­re mig selv fra omver­de­nen. Det må va­e­re kon­se­kven­sen af, at man ik­ke kan ha­ve sin yt­rings­fri­hed, at man bli­ver tru­et, hvis man stik­ker na­e­sen lidt for langt frem. Jeg må flyt­te ud på bøhlan­det,« sag­de han om si­ne frem­tids­pla­ner. Han har og­så for­talt, at han ar­bej­der på sin na­e­ste ud­gi­vel­se.

AR­KIV­FO­TO: KIM HAUGAARD

Ya­hya Has­san re­a­ge­re­de med let­tel­se, da han i går fik sin dom på ét år og ni må­ne­ders fa­engsel.

FO­TO: MIKKEL BERG PE­DER­SEN

For­sva­rer for Ya­hya Has­san Mi­cha­el Juul Erik­sen mod­ta­ger fri­fin­del­sen for be­vidst far­lig vold mod 17-årig med til­freds­hed, og dom­men an­kes ik­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.