’Man­ge ma­end vil ik­ke ha­ve,

BT - - NYHEDER -

REPORTAGE I et af Sø­borgs in­du­stri­om­rå­der lig­ger Tek­nisk Er­hvervs­sko­le. Her er et hold af ho­ved­sa­ge­ligt kvin­de­li­ge kon­tant­hja­elps­mod­ta­ge­re på kur­sus i, hvor­dan man gør rent. For­u­den en­kel­te et­ni­ske dan­ske­re ta­el­ler kur­si­ster­ne so­ma­li­e­re, paki­sta­ne­re og fle­re i klas­sen ba­e­rer tørkla­e­der. Der er fi­re bor­de i klas­se­lo­ka­let. De et­ni­ske dan­sker­ne har iso­le­ret sig ved ét bord, mens ind­van­drer­ne sid­der i grup­per ved de tre an­dre bor­de.

Kon­tant­hja­elps­mod­ta­ger­ne er sendt på kur­sus af virk­som­he­den Fore­ne­de Ser­vi­ce i sam­ar­bej­de med job­cen­tret i Gladsaxe. Al­le har ud­sigt til at kom­me i prak­tik, hvis de be­står.

Pe­ter Gor­ni­ak fra job­cen­tret i Gladsaxe un­der­stre­ger, at kur­si­ster­ne skal va­e­re di­sci­pli­ne­re­de, kom­me til ti­den og kun i til­fa­el­de, hvor »det er livs­nød­ven­digt«, gi­ves der lov til at hol­de fri. Og for at und­gå re­li­gi­øse mis­for­stå­el­ser for­kla­rer han, at tøj­re­g­ler­ne er kor­te ae­r­mer på ho­spi­ta­ler­ne og kun kor­te tørkla­e­der.

»Og vi gi­der hel­ler ik­ke dår­li­ge und­skyld­nin­ger. Reg­len er, at I skal ar­bej­de,« slår han fast. Sva­ert at få job En af kur­si­ster­ne er Far­hat Mis­bah Butt, der kom til Dan­mark fra Paki­stan for 16 år si­den. Hen­des dansk er spar­somt, og hun forta­el­ler, at hun ik­ke har haft et rig­tigt ar­bej­de ud­over prak­ti­kop­hold.

»Det er me­get sva­ert at få et job. Der bli­ver spa­ret over det he­le. Og når man gør rent på en eta­ge, så skal man plud­se­lig gø­re rent på en eta­ge me­re, uden at man får me­re for det. Man skal ba­re lø­be hur­ti­ge­re, og så er det sva­ert at va­e­re grun­dig,« si­ger hun og fort­sa­et­ter:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.