At de­res ko­ner ar­bej­der’

BT - - NYHEDER -

»Jeg vil me­get ger­ne ha­ve et job. Det er sva­ert at le­ve af kon­tant­hja­el­pen.«

Hen­des mand er og­så ar­bejds­løs, så pen­ge­ne er knap­pe. Konen skal ik­ke ar­bej­de Og selv om det end­nu ik­ke er lyk­ke­des hen­de at va­e­re i fuld­tids­be­ska­ef­ti­gel­se, så me­ner Far­hat Mis­bah Butt, at hun er mo­ti­ve­ret til at ta­ge et ar­bej­de.

»Men jeg ken­der da nog­le, der helst ik­ke vil ar­bej­de. Det for­står jeg ik­ke, for det er ke­de­ligt at gå der­hjem­me. Nog­le gan­ge gra­e­der jeg over, at jeg ik­ke har no­get job,« si­ger hun.

En an­den kvin­de på kur­set er 32-åri­ge Sa­edo Hus­se­in, som kom til Dan­mark fra So­ma­lia for syv år si­den.

»Jeg vil me­get ger­ne ar­bej­de, men jeg har haft pro­ble­mer med min ryg,« si­ger hun.

Hun har og­så en for­kla­ring på, hvor­for der er så få so­ma­li­ske kvin­der, der ar­bej­der.

»For­di de kan få kon­tant­hja­elp, og så er der og­så man­ge ma­end, der ik­ke vil ha­ve, at de­res ko­ner ar­bej­der,« si­ger hun.

In­gen af kvin­der­ne øn­ske­de at bli­ve fo­to­gra­fe­ret for­fra. For­di de kan få kon­tant­hja­elp, og så er der og­så man­ge ma­end, der ik­ke vil ha­ve, at de­res ko­ner ar­bej­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.