Po­li­ti­et skød med skar­pt

BT - - NYHEDER -

ATTRAP ba­re fød­der hav­de med­bragt en soft­gun-ko­pi af en stor, sort au­to­ma­trif­fel, som de tid­li­ge­re på ef­ter­mid­da­gen hav­de brugt til at sky­de til måls ef­ter tom­me øldå­ser på Chri­sti­ans­havn.

Det var ble­vet be­ma­er­ket af et vid­ne, som kl. 15.32 slog alarm til po­li­ti­et ef­ter at ha­ve set de tre ma­end og tre kvin­der sky­de med det knap en me­ter lan­ge vå­ben, der kan af­fy­re små, let­te pla­sti­ck­ug­ler, som ik­ke er far­li­ge for men­ne­sker. Sig­te­de mod po­li­ti­et »Vi fik en an­mel­del­se om nog­le i en spe­ed­båd, som an­gi­ve­ligt hav­de skudt i Erd­ke­hl­gra­ven – den ka­nal, som går langs med Refsha­le­vej. Vi fik sat en båd i van­det og fik sej­let spe­ed­bå­den op, som i mel­lem­ti­den var nå­et ud i hav­ne­lø­bet,« forta­el­ler den cen­tra­le vagt­chef ved Kø­ben­havns Po­li­ti Hen­rik Stormer til BT.

»På et tids­punkt ude midt på van­det ha­e­ve­de en af per­so­ner­ne Da han ha­e­ve­de våb­net og ret­te­de det mod de uni­for­me­re­de po­li­ti­folk, som om han sig­te­de med det, fik det en af po­li­ti­fol­ke­ne i bå­den til at af­gi­ve et var­sels­skud op i luf­ten på bå­den en rif­fel og sig­te­de mod po­li­ti­bå­den. Det vi­ser sig at va­e­re en soft­gun, men hvis du ser et bil­le­de af den, vil du ik­ke kun­ne se, om det er en au­to­ma­trif­fel el­ler en soft­gun,« forta­el­ler vagt­che­fen og fort­sa­et­ter:

»Da han ha­e­ve­de våb­net og ret­te­de det mod de uni­for­me­re­de po­li­ti­folk, som om han sig­te­de med det, fik det en af po­li­ti­fol­ke­ne i bå­den til at af­gi­ve et var­sels­skud op i luf­ten, hvor­ef­ter man­den smi­der ri­f­len. Bå­den bli­ver op­bragt og ført ind til Nor­dre Told­bod, hvor man­den med soft­gun-våb­net bli­ver an­holdt,« si­ger Hen­rik Stormer.

Den an­hold­te er en 40-årig dan­sker. Han sig­tes for trus­ler mod tje­ne­ste­mand ef­ter straf­fe­lovens §119. Han bli­ver for­ment­lig løsladt ef­ter endt af­hø­ring.

Iføl­ge po­li­ti­et er den far­li­ge si­tu­a­tion en føl­ge af dår­lig døm­me­kraft fra man­den med soft­gun-våb­net.

»Det kan al­tid va­e­re ri­si­ka­belt at ta­ge at­trap­vå­ben med ud i det of­fent­li­ge rum, men sa­er­ligt ef­ter sku­depi­so­den for ny­lig på Chri­sti­a­nia, og når vi har et for­hø­jet be­red­skabs­ni­veau ef­ter for­skel­li­ge ter­r­or­ha­en­del­ser, så skal man nok ta­en­ke sig om me­re end én gang, in­den man gør det,« ly­der rå­det fra vagt­che­fen.

»Vi ta­ger det al­vor­ligt, hver gang vi får en an­mel­del­se om vå­ben i det of­fent­li­ge rum. Vi kan ik­ke for­ven­te, at fru Han­sen i Kler­ke­ga­de kan se for­skel på et rig­tigt vå­ben el­ler en ko­pi,« si­ger Hen­rik Stormer.

Som al­tid, når po­li­ti­et har brugt et tje­ne­ste­vå­ben, er episo­den ble­vet an­meldt til Den Uaf­ha­en­gi­ge Po­li­tik­la­ge­myn­dig­hed, som nu skal un­der­sø­ge om­sta­en­dig­he­der­ne na­er-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.