Løk­ke og Thu­le­sen Da­hl i ny EU-front­krig

BT - - NYHEDER -

red.), vil­le va­e­re at gen­ta­ge af­stem­nin­gen, men med en smal­le­re li­ste over ting, som vi til­valg­te. Men med de mel­din­ger, der kom­mer fra Dansk Fol­ke­par­ti, er det ik­ke så­dan en af­stem­ning, de støt­ter, og så må jeg ba­re si­ge, at det ser me­get, me­get tungt ud med en ny dansk fol­ke­af­stem­ning. Der­for er re­a­li­te­ten nok den li­ge nu og her, at en­ten lyk­kes det mig at af­ta­le en løs­ning, el­ler og­så er dansk po­li­ti på vej ud af Eu­ro­pol,« sag­de han i for­bin­del­se med EUtop­mø­det i Slovaki­ets ho­ved­stad Bra­tisla­va.

Den opblus­se­de front­krig om Eu­ro­pol mel­lem re­ge­rin­gen og dens stør­ste støt­te­par­ti fø­jer sig til en stri­be ska­er­myds­ler i den­ne uge mel­lem par­ti­er­ne i det, vi hidtil har om­talt som blå blok. Jeg kan sta­dig ik­ke se sve­den dryp­pe af pan­den på stats­mi­ni­ste­ren i ar­bej­det for at få en pa­ral­lelaf­ta­le. Det her er et rent po­li­tisk spørgs­mål i mi­ne øj­ne pro­cent­po­int til al­le dan­ske­re. Si­de­lø­ben­de har re­ge­rin­gen fun­det det nød­ven­digt at gen­ta­ge, at man er på vej med et nyt sy­stem for ejen­doms­vur­de­rin­ger, ef­ter at der er ble­vet spe­ku­le­ret i, at pla­ner­ne er skrin­lag­te. En­heds­li­sten me­get for­bløf­fet Hos Li­be­ral Al­li­an­ce, der an­be­fa­le­de et nej ved den se­ne­ste EU-fol­ke­af­stem­ning, er man klar til en ny an­be­fa­ling.

»Hvis vi af­hol­der en fol­ke­af­stem­ning, som ale­ne ind­be­fat­ter Eu­ro­pol, vil vi an­be­fa­le et ja. Og­så selv om det med­fø­rer, at Schen­gen så bli­ver over­stats­ligt, for det vid­ste vi og­så sid­ste år – og det står vi selv­føl­ge­lig ved,« si­ger EU-ord­fø­rer Chri­sti­na Ege­lund.

EU-ord­fø­rer for En­heds­li­sten Sø­ren Søn­der­gaard an­be­fa­ler en fol­ke­af­stem­ning, men af­ven­ter det kon­kre­te ind­hold af en af­stem­ning, før han vil kom­me med par­tiets an­be­fa­ling om et ja el­ler nej. Sam­ti­dig ser han med forun­dring på så­vel Løk­ke Ras­mus­sens som Thu­le­sen Da­hls ud­mel­din­ger.

»Jeg er me­get for­bløf­fet over den må­de, Lars Løk­ke frem­la­eg­ger sa­gen på. Jeg får så­dan en na­gen­de tvivl om, hvor­vidt han over­ho­ve­det er in­ter­es­se­ret i en pa­ral­lelaf­ta­le. Omvendt er det lidt un­der­ligt, for Dansk Fol­ke­par­ti har he­le ti­den vidst, at Schen­gen-tek­ni­ka­li­te­ten var der,« si­ger Sø­ren Søn­der­gaard.

Den dan­ske re­ge­ring an­mo­de­de i maj EU-Kom­mis­sio­nen om at ind­le­de for­hand­lin­ger om en sa­er­af­ta­le, der vil gi­ve Dan­mark mu­lig­hed for at fort­sa­et­te i Eu­ro­pol, som Dan­mark på grund af rets­for­be­hol­det står til at for­la­de den 1. maj 2017, når det nye og sta­er­ke­re Eu­ro­pol bli­ver over­stats­ligt.

EU-Kom­mis­sio­nen har sta­dig ik­ke sva­ret, men har gen­tag­ne gan­ge in­di­ke­ret, at det ser uhy­re van­ske­ligt ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.