DF slår fast: Nej til Li­be­ral

BT - - NYHEDER -

KLAR UD­MEL­DING DF-for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, slår en­de­ligt fast, at par­ti­et si­ger nej til Li­be­ral Al­li­an­ces krav om fem pro­cents nedsa­et­tel­se af top­skat­ten, skri­ver DR. Sam­ti­dig mel­der DF-for­man­den sig, iføl­ge DR, re­elt ud af for­hand­lin­ger om re­ge­rin­gens 2025-plan, ind­til Li­be­ral Al­li­an­ces le­der, An­ders Samu­el­sen, bø­jer sig.

»De kan li­ge så godt på for­hånd vi­de, at vi ik­ke en­der med en af­ta­le, hvor top­skat­ten bli­ver sa­en­ket med fem pro­cent­po­int he­le vej­en op, som de har gjort til et ul­ti­ma­tivt krav,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl for­ud for par­tiets års­mø­de. Ul­ti­ma­tiv krav »De må gø­re op med sig selv, om de me­ner det, og så kan de li­ge­så godt frem­pro­vo­ke­re fol­ke­tings­val­get nu.«

Ef­ter at stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) frem­lag­de re­ge­rin­gens bud på en øko­no­misk plan frem mod 2025, har An­ders Samu­el­sen meldt klart ud.

Li­be­ral Al­li­an­ces ul­ti­ma­ti­ve krav til for­hand­lin­ger­ne er en let­tel­se af top­skat­ten på fem pro­cent­po­int for al­le - og­så de mest vel­ha­ven­de.

I 2025-ud­spil­let fo­re­slår re­ge­rin­gen at let­te top­skat­ten med fem pro­cent­po­int på ind­kom­ster op til en mil­li­on.

Jakob El­le­mann-Jen­sen, som er Ven­stres po­li­ti­ske ord­fø­rer, op­for­drer til, at 2025-for­hand­lin­ger­ne fo­re­går ved for­hand­lings­bor­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.