Al­li­an­ces top­skat­te­krav

BT - - NYHEDER -

»Det er ved at va­e­re på ti­de, at vi over­dra­ger de her for­hand­lin­ger til voks­ne men­ne­sker i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et i ste­det for at kø­re det som en bør­ne­ha­ve via pres­sen,« si­ger han til DR. Går til modan­greb Iføl­ge Jyl­lands-Po­sten går Li­be­ral Al­li­an­ce for­ud for we­e­ken­dens DFårs­mø­de til modan­greb og be­skyl­der di­rek­te Dansk Fol­ke­par­ti for skat­tepo­pulis­me.

»Det er sim­pelt­hen et ud­tryk for ren­dyr­ket po­pulis­me. Og der me­ner jeg po­pulis­me i ne­ga­tiv for­stand. De op­gav kam­pen, for­di der var fle­re stem­mer i at la­e­ne sig op ad he­le den her vel­fa­erds­re­to­rik,« si­ger skat­te­o­rd­fø­rer i Li­be­ral Al­li­an­ce, Jo­a­chim B. Ol­sen, til Jyl­lands-Po­sten.

»Kam­pen mod fag­be­va­e­gel­ser og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner i den of­fent­li­ge sek­tor var sim­pelt­hen for sva­er, selv om det var det rig­ti­ge at gø­re,« si­ger han. Det er sim­pelt­hen et ud­tryk for ren­dyr­ket po­pulis­me. Og der me­ner jeg po­pulis­me i ne­ga­tiv for­stand

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.