De sto­re ban­ker kla­rer sig bedst

Der er stor for­skel på, hvor øko­no­misk sta­er­kt dan­ske ban­ker står – en ra­ek­ke min­dre ban­ker mang­ler sta­dig guld på ki­ste­bun­den

BT - - NYHEDER - Jes­per Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk

Der er stor for­skel på, hvor vel­pol­stre­de de dan­ske pengeinstitutter er. De stør­ste ban­ker står langt sta­er­ke­re end lan­dets min­dre ban­ker, når det kom­mer til ka­pi­talstyr­ke. Det vi­ser en ana­ly­se, som BankRe­search har ud­ar­bej­det for In­si­deBu­si­ness.

Un­der­sø­gel­sen er ba­se­ret på ban­ker­nes hal­vårs­regn­skab og vi­ser, at ban­ker­ne i dag er ble­vet me­re mod­stands­dyg­ti­ge må­lt i ka­pi­ta­lover­da­ek­ning .

»De sto­re ban­ker bli­ver sta­er­ke­re, og de små ban­ker bli­ver sva­ge­re. De sto­re ban­ker har bå­de ka­pi­tal og sta­ten i ryg­gen – de min­dre har in­gen af de­le­ne. Det be­ty­der me­get for de sto­re kun­der – virk­som­heds­kun­der­ne – som har en langt stør­re sik­ker­hed ved at be­nyt­te et af de sto­re pengeinstitutter,« si­ger Pe­ter Nyholm, che­fre­dak­tør på In­si­deBu­si­ness.

Opspa­ring på 745.000 kr.

I bun­den af li­sten lig­ger min­dre ban­ker som Den Jy­ske Spa­re­kas­se, Lol­lands Bank og Ve­stjysk Bank.

I den tun­ge en­de lig­ger ban­ker som Dan­ske Bank, Jy­ske Bank og Nor­dea.

Dan­ske Bank, der er lan­dets stør­ste bank, har nu en dob­belt så stor ka­pi­talstyr­ke må­lt på sol­vens – alt­så mu­lig­he­den for at kun­ne be­ta­le, hvis man for ek­sem­pel går kon­kurs – som lan­dets sva­ge­ste bank.

Men kun­der i de sva­ge ban­ker be­hø­ver ik­ke at gå rundt og va­e­re ban­ge for, at de­res op­spa­rin­ger for­svin­der i et bank­krak. Ik­ke med­min­dre de har en op­spa­rings­kon­to med me­re end 745.000 kr. i net­to­ind­lån.

»Helt al­min­de­li­ge dø­de­li­ge og kø­de­li­ge dan­ske­re be­hø­ver ik­ke at be­kym­re­de sig om, hvor vel­pol­stre­de de­res pen­ge­in­sti­tut er,« si­ger Elisa­beth Arendt, der er part­ner i MyBan­ker.

Hvis en bank krak­ker, bli­ver kun­der­ne da­ek­ket af Ga­ran­ti­for­mu­en – det der tid­li­ge­re hed Ind­sky­der­ga­ran­ti­fon­den.

Ga­ran­ti­for­mu­en da­ek­ker al­min­de­li­ge net­to­ind­lån op til 745.000 kr. Pen­sions­op­spa­rin­ger da­ek­kes helt, og det sam­me gør bør­ne­op­spa­rin­ger, der er ind­be­talt før 1. ju­ni 2015.

Hvis man er mil­li­o­na­er og har al­le pen­ge­ne stå­en­de på en op­spa­rings­kon­to, bør man dog ta­en­ke sig lidt om, si­ger Elisa­beth Arendt.

»Hvis man har et net­to­ind­lån over 745.000 kr., bør man pla­ce­re pen­ge­ne i for­skel­li­ge ban­ker. Hvis pen­ge­ne er in­ve­ste­ret i va­er­di­pa­pi­rer, får man pa­pi­rer­ne ud, men ak­tier i ban­ken går selv­føl­ge­lig tabt,« si­ger Elisa­beth Arendt.

Der er in­tet, som ty­der på, at no­gen dan­ske ban­ker er ved at gå kon­kurs.

FO­TO: SI­MON SKIP­PER

Dan­ske Bank er den af lan­dets ban­ker, der har mest guld på ki­ste­bun­den. Her er det ban­kens ho­ved­kon­tor og fi­nans­cen­ter ved Kon­gens Nytorv i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.