Fa­der­hu­sets ho­tel

BT - - NYHE­DER -

HO­TEL­DRIFT Nog­le ki­lo­me­ter fra Knut­hen­borg Sa­fa­ri­park på det nord­li­ge Lol­land fin­der man by­en Band­holm, hvor det fi­re­stjer­ne­de Band­holm Ho­tel har lig­get si­den 1886. Mod­sat dy­re­ne i den na­er­lig­gen­de ha­ve, er ho­tel­lets eje­re, ti tid­li­ge­re top­folk i Fa­der­hu­set, ja­get vildt, og der­for sa­et­ter de nu ho­tel­let til salg.

Sådan ud­la­eg­g­ger ho­tel­lets di­rek­tør As­b­jørn Jo­seph Kri­sti­an­sen sa­gen over for BT.

»I cir­ka ti år er der nog­le men­ne­sker, som har ar­bej­det me­get hårdt på at øde­la­eg­ge alt, hvad vi står for, hvem vi er og vo­res fa­mi­li­er. Folk, der har va­e­ret til­knyt­tet Ruth (Ruth Kri­sti­an­sen, tid­li­ge­re Ever­sen, red.), er ble­vet an­kla­get for al­le mu­li­ge ting - van­røgt af børn blandt an­det - som et led i en chi­ka­ne­kampag­ne. Og det vil vi ik­ke stå mo­del til det la­en­ge­re,« forta­el­ler han og op­ly­ser, at in­gen af de an­sat­te ved ho­tel­let er ble­vet hver­ken dømt el­ler sig­tet.

Frikir­ken Fa­der­hu­set køb­te Band­holm Ho­tel i 2006, der åb­ne­de si­ne dø­re for ga­e­ster i 2007 ef­ter en om­fat­ten­de renove­ring. Si­den 2013, hvor Fa­der­hu­set for­melt ned­lag­de sig selv, har ho­tel­let va­e­re ejet af Band­holm Aps, som blev stif­tet af Ruth Kri­sti­an­sen og an­dre for­hen­va­e­ren­de fi­gu­rer i Fa­der­hu­set - der­i­blandt hen­des søn, As­b­jørn Jo­seph Kri­sti­an­sen, der har fun­ge­ret som ho­tel­lets di­rek­tør. Kir­ken køb­te Ung­doms­hu­set Frikir­ken Fa­der­hu­set køb­te i 2001 Ung­doms­hu­set på Jagt­vej 69 i Kø­ben­havn, men blev først for al­vor kendt, da de­mon­stra­tio­ner ud­brød i 2007, ef­ter den for­søg­te at over­ta­ge byg­nin­gen.

Si­den­hen har frikir­ken va­e­ret i me­di­er­nes sø­ge­lys af fle­re om­gan­ge. Se­ne­st i Me­troxpress, der tid­li­ge­re på må­ne­den kun­ne skri­ve, at en 16-årig pi­ge var ble­vet ud­sat for dja­evleud­dri­vel­se på net­op Band­holm Ho­tel, der iføl­ge hen­de og­så fun­ge­re­de som bi­belsko­le. Ruth Kri­sti­an­sen na­eg­te­de dog, at på­stan­de­ne skul­le va­e­re san­de.

Den ’vel­til­ret­telag­te, åre­lan­ge sma­e­de­kampag­ne’, som ho­tel­let kal­der det i en pres­se­med­del­el­se, er i ste­det et pro­dukt af psy­kisk syge men­ne­sker, ukri­ti­ske jour­na­li­ster og en po­li­tisk agen­da, ly­der det fra ho­tel­di­rek­tø­ren, som er ty­de­ligt ae­r­ger­lig og fru­stre­ret over at måt­te sa­el­ge ho­tel­let.

Den nu 19-åri­ge pi­ge, der iføl­ge Me­troxpress var ud­sat for dja­evleud­dri­vel­se på ho­tel­let, mod­ta­ger nyhe­den om sal­get med blan­de­de fø­lel­ser:

»Jeg er let­tet, og det er jo i og for sig rart for ga­e­ster og ude­frakom­men­de at vi­de, at de ik­ke skal støt­te den slags la­en­ge­re, når de be­sø­ger ho­tel­let. Men bør­ne­ne i mil­jø­et bli­ver jo ba­re flyt­tet med vi­de­re, og det kan jeg da godt va­e­re uro­lig over,« si­ger hun til Me­troxpress.

Med me­re end 30.000 ga­e­ster om året og en om­sa­et­ning over 20 1990 Fa­der­hu­set grund­la­eg­ges af ae­g­te­par­ret Knut og Ruth Even­sen. 1994 AE­g­te­par­ret op­ret­ter den krist­ne frisko­le Samu­elsko­len. 1998 Ruth Even­sen over­ta­ger le­del­sen af Fa­der­hu­set, ca. 60 med­lem­mer for­la­der me­nig­he­den i pro­test. Knut fort­sa­et­ter som le­der af Samu­elsko­len. mio. kro­ner har Band­holm Ho­tel vist sig som en for­ret­nings­ma­es­sig succes for dets ti eje­re, si­den de­res an­komst til den lil­le by i 2006. Upo­pu­la­ert blandt ind­byg­ge­re En ind­byg­ger gen­nem me­re end 35 år i Band­holm forta­el­ler BT, at by­ens be­bo­e­re stort set har va­e­ret delt op i to grup­per, ef­ter frikir­kens tid­li­ge­re med­lem­mer slog sig ned i by­en.

»Nog­le er li­geg­la­de med, hvem de er, mens an­dre na­eg­ter at sa­et­te de­res ben på ho­tel­let. Så de har af­gjort va­e­ret med til at sa­et­te de­res pra­eg på by­en, si­den de over­tog ho­tel­let,« forta­el­ler ind­byg­ge­ren, som øn­sker at for­hol­de sig ano­nym, men hvis iden­ti­tet er re­dak­tio­nen be­kendt.

Og at nog­le af de lo­ka­le ik­ke har va­e­ret hen­ryk­te, er ik­ke gå­et na­bo­er­nes na­e­ser for­bi.

»Ud­over at ho­tel­let er ble­vet me­get flot, er der og­så ble­vet sat en mas­se over­våg­ning op, og tid­li­ge­re på året hav­de de og­så vag­ter an­sat til at pa­trul­je­re om­rå­det.«

Trods en sti­gen­de mod­stand mod ho­te­le­jer­ne, der iføl­ge As­b­jørn Jo­seph Kri­sti­an­sen har få­et fle­re an­sat­te til at flyt­te fra Lol­land, er det for tid­ligt for ham at kun­ne si­ge no­get om, hvor­vidt han og de øv­ri­ge eje­re og­så ri­ver rød­der­ne op.

»Jeg ved ik­ke, hvad frem­ti­den by­der på. Li­ge nu skal vi ha­ve over­stå­et sal­get af ho­tel­let, før vi fo­re­ta­ger os så me­get an­det,« si­ger han.

Det er end­nu uvist, hvad pri­sen for ho­tel­let en­der med at bli­ve, li­ge­som det hel­ler ik­ke er be­slut­tet, hvem der skal stå for sal­get. 2001 Fa­der­hu­set køber al­le ak­tier i Hu­man A/S, som har købt Ung­doms­hu­set på Jagt­vej 69 af Kø­ben­havns Kom­mu­ne. 2006 Samu­elsko­len luk­kes ef­ter be­skyld­nin­ger om tun­ge­ta­le og dja­evleud­dri­vel­se i un­der­vis­nin­gen. 2007 Ung­doms­hu­set på Jagt­vej 69 bli­ver re­vet ned. Ruth Even­sen ejer sta­dig den tom­me grund. 2007 Ruth Even­sen flyt­ter he­le sek­ten til Band­holm på Lol­land. 2008 Tre af Fa­der­hu­sets fi­re sel­ska­ber er tømt for va­er­di­er i strid med loven, og grun­den på Jagt­vej 69 er over­belånt. 2012 Ruth Even­sen vil stif­te et nyt po­li­tisk par­ti. Par­ti­et skal hed­de Fri­heds­ka­em­per­ne

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.