Til salg

BT - - NYHEDER -

I cir­ka ti år er der nog­le men­ne­sker, som har ar­bej­det me­get hårdt på at øde­la­eg­ge alt, hvad vi står for, hvem vi er og vo­res fa­mi­li­er 2013 Den krist­ne me­nig­hed Faderhuset luk­ker og sluk­ker ef­ter 23 års vir­ke. 2013 Ruth Evensen stil­ler op til kom­mu­nalval­get un­der nav­net Det Frie Lol­land. 2014 Ruth Evensen skilles fra sin mand gen­nem 40 år og gif­tes på ny. Hun ta­ger sin nye ae­g­te­mands ef­ter­navn,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.