Døds­dom ha­en­ger over 45.000 vild­he­ste i USA

BT - - NYHEDER -

VIL­DE DYR brug­te i 2015 49 mil­li­o­ner dol­lar på at pas­se vild­he­ste – 330 mil­li­o­ner kro­ner. Vild­t­eks­per­ter me­ner, at na­tu­ren kun kan ba­e­re 27.000 vil­de he­ste og ae­s­ler. Der er me­re idé i at la­de kva­eg fra pri­va­te far­me bru­ge gra­es­mar­ker­ne.

Sty­rel­sen si­ger, at den har for­søgt at be­gra­en­se be­stan­den med pra­e­ven­tion, men me­to­den vir­ker kun i om­kring to år på hop­per­ne.

På sin hjem­mesi­de si­ger Bu­reau of Land Ma­na­ge­ment, at be­stan­den for­dob­les hvert fjer­de år, hvis den la­des i fred.

Så godt har he­ste­ne ik­ke al­tid haft det. I 1971 var der så få vil­de he­ste og ae­s­ler, at sta­ten greb ind og ind­før­te fø­de­ral be­skyt­tel­se af he­ste­ne.

Si­den er be­stan­den så eks­plo­de­ret, men det kan hur­tigt gå den an­den vej.

»Den­ne uhyg­ge­li­ge plan vil va­e­re det stør­ste slag­te­ri af he­ste i hi­sto­ri­en og ud­ryd­de over halv­de­len af al­le til­ba­ge­va­e­ren­de vil­de he­ste i USA. Ame­ri­kan­ske skat­tey­de­re ven­tes at be­ta­le reg­nin­gen for det, der vil va­e­re et ’fol­ked­rab’ på vild­he­ste,« si­ger dy­re­va­erns­grup­pen In De­fen­se of Ani­mals i en er­kla­e­ring på sin hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.