KRIG OM GEBYRER

BT - - NYHEDER -

BOLIGØKONOMI pen­ge­in­sti­tut­ter­ne ik­ke vil gå med til at fjer­ne kur­ta­ge og kurs­ska­e­ring, som er nog­le gebyrer, der nemt kan lø­be op i ca. 4-5.000 kr. ved ind­fri­el­se af et lån.

Bå­de For­bru­ger­rå­det Ta­enk samt en pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver pe­ger dog på, at det er af­gø­ren­de at af­skaf­fe net­op de gebyrer, hvis man vil gø­re det let­te­re for kun­der­ne at skif­te pro­dukt.

»Det er vig­tigt for for­bru­ger­ne, at kon­kur­ren­cen fun­ge­rer på et så vig­tigt mar­ked. Det gør den ik­ke, når det er så dyrt at skif­te re­al­kre­di­tin­sti­tut. Der­for bli­ver man nødt til at gø­re no­get ved de skif­ten­de om­kost­nin­ger,« si­ger se­ni­o­r­ø­ko­nom Mor­ten Bruun Pe­der­sen fra For­bru­ger­rå­det Ta­enk. Lil­le be­spa­rel­se Han for­kla­rer, at sel­ska­ber­ne er gå­et med til at fjer­ne det så­kald­te ind­fri­el­ses­ge­byr Det er vig­tigt for for­bru­ger­ne, at kon­kur­ren­cen fun­ge­rer på et så vig­tigt mar­ked. Det gør den ik­ke, når det er så dyrt at skif­te re­al­kre­di­tin­sti­tut på 750 kr. Men det er »pe­a­nuts« i det sam­le­de bil­le­de, ly­der det fra øko­no­men.

Pri­va­tø­ko­no­misk rå­d­gi­ver Mar­tin Rie­del, der dri­ver Re­al­kre­dit­kon­su­len­ten.dk, de­ler den hold­ning:

»Ind­fri­el­ses­ge­by­ret er jo en jo­ke i den sam­men­ha­eng. Det er ty­pisk kurs­ska­e­rin­gen og kur­ta­gen, der er den hø­je om­kost­ning,« si­ger han til BT. Fra Re­al­kre­dit­for­e­nin­gen ly­der det, at ge­by­rer­ne sva­rer til de om­kost­nin­ger, som kre­dit­sel­ska­ber­ne har ved op­si­gel­se af lån:

»Kur­ta­ge og kurs­ska­e­ring ved ind­fri­el­se af lån af­spej­ler om­kost­nin­ger for­bun­det med køb af ob­liga­tio­ner, hvor lån­ta­ger kan va­el­ge selv at kø­be ob­liga­tio­ner­ne på et frit mar­ked,« ud­ta­ler di­rek­tør Kar­sten Belt­oft.

BT har for­søgt at få en kommentar fra er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V), men han vil­le på nu­va­e­ren­de tids­punkt ik­ke ud­ta­le sig yder­li­ge­re om, hvad der skal ske med ge­by­rer­ne.

De øv­ri­ge for­slag fra eks­pert­ud­val­get hand­ler blandt an­det om, at re­al­kre­di­tin­sti­tut­ter og ban­ker skal gi­ve et la­en­ge­re var­sel, når de skru­er op for ren­te, bi­drag og gebyrer. Der­u­d­over stil­les der krav om, at de skal gi­ve kun­der­ne en grun­dig og da­ek­ken­de for­kla­ring, når de f.eks. sa­et­ter bi­drags­sat­ser­ne i vej­ret. Hvis det­te ik­ke til­fa­el­det, kan det få rets­li­ge kon­se­kven­ser, fast­slår ud­val­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.