5 6 7

BT - - NYHEDER -

Et for­bud mod

at op­kra­e­ve ind­fri­el­ses­ge­byr samt kur­ta­ge og kurs­ska­e­ring ved ind­fri­el­se i vars­lings­pe­ri­o­den ved for­hø­jel­se af bi­drags­sats i et re­al­kre­di­tin­sti­tut og ved for­hø­jel­se af ren­te­til­la­eg ved re­al­kre­dit­lig­nen­de lån i et pen­ge­in­sti­tut.

fi­nan­si­el virk­som­hed og lov om ejen­dom­skre­dit­sel­ska­ber aen­dres, så re­al­kre­dit- og pen­ge­in­sti­tut­ter­ne ved vars­ling af aen­drin­ger i ren­ter, bi­drag el­ler gebyrer dels skal be­grun­de hvil­ke for­hold, der har ud­løst stig­nin­gen, og dels skal for­kla­re de va­e­sent­lig­ste for­hold, der har haft be­tyd­ning for aen­drin­gens om­fang.

om, at ren­testig­nin­ger som ud­gangs­punkt kan vars­les med en må­ned, så vars­lings­pe­ri­o­den på fi­re må­ne­der og­så ga­el­der her. Det gi­ver li­ge kon­kur­ren­ce­vil­kår mel­lem re­al­kre­dit og bank.

stig­nin­ger i ren­ter, bi­drag el­ler gebyrer øges til fi­re må­ne­der for al­le re­al­kre­dit­lån og re­al­kre­dit­lig­nen­de lån i ban­ker.

ci­vil­ret­lig virk­ning, hvis an­be­fa­lin­ger­ne om vars­ling og be­grun­del­se ik­ke er over­holdt, bort­set fra uva­e­sent­li­ge stig­nin­ger i an­det ve­der­lag end ren­ter og bi­drag. Det vil kon­kret be­ty­de, at an­non­ce­re­de bi­drags­stig­nin­ger og stig­nin­ger i ren­te­til­la­eg ik­ke kan tra­e­de i kraft, med­min­dre reg­ler­ne er over­holdt.

op­ly­ses som be­løb og an­del af ren­te­be­lø­bet på hver ter­mins­op­kra­ev­ning på ren­te­til­pas­ning­s­lån og på re­al­kre­dit­lig­nen­de lån.

stig­nin­ger i ren­ter, bi­drag el­ler gebyrer skal in­de­hol­de op­lys­nin­ger om kur­sva­er­di­en af kun­dens lån, mu­lig­he­der for at ind­fri lå­net og om­la­eg­ge det til et an­det lån i sam­me in­sti­tut el­ler hos en an­den lå­neud­by­der, op­lys­nin­ger om an­dre lånud­by­de­re, der kan fin­des på pris­por­ta­ler.

at der skal til­by­des Ci­ta- ba­se­re­de re­al­kre­dit­lån, hvis der ud­by­des Ci­bor-ba­se­re­de re­al­kre­dit­lån, op­ha­e­ves.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.