Det kan en­de helt i heg­net

BT - - NYHEDER - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Par­ti­er­ne skal ri­stes lidt. Ind­til nu er det nu mest re­ge­rin­gen, der ser ri­stet ud SERUP HAR SVA­RET

Det fy­ger med mar­kan­te po­li­ti­ske mel­din­ger. Ik­ke mindst Dansk Fol­ke­par­ti har ta­get mar­kan­te over­skrif­ter som op­takt til par­ties lands­mø­de i we­e­ken­den. Al­le for­ven­ter at få nog­le svar fra DF i den­ne we­e­kend og fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kon­gres i na­e­ste we­e­kend. Men hvad har egent­lig sam­let sig på re­ge­rin­gens pro­blem-li­ste? Hvad er det stør­ste pro­blem? Al den val­grum­mel. Det ska­ber en hyste­risk stem­ning, hvor al­le for en sik­ker­heds skyld for­be­re­der sig på valg og be­fa­e­ster nog­le po­si­tio­ner, som de øn­sker at hol­de i en valg­kamp. Når man byg­ger fa­est­nings­va­er­ker, sid­der man selvsagt ik­ke ved et for­hand­lings­bord sam­ti­dig. Og selv hvis man gjor­de, så vil­le man va­e­re på vagt frem­for i frem­kom­me­ligt hu­mør. Men fle­re i re­ge­rin­gen har og­så den hold­ning, at det ik­ke gør no­get, hvis de har­nisk-kla­ed­te ka­em­per står lidt og sve­der i sep­tem­ber­so­len. Det kan gø­re folk li­ge så mø­re som mø­der med en­de­lø­se ta­bel­ler og ked­som­me­li­ge no­ta­ter på djøf-sprog rundt om et for­hand­lings­bord. Hå­ber de.

Hvil­ke pro­ble­mer er der i for­hold til hel­heds­pla­nen?

Li­sten er me­get lang. For at na­ev­ne nog­le få pro­ble­mer i for­hold til hel­heds­pla­nen: S og DF vil ik­ke va­e­re med i en af­ta­le, hvor man ska­e­rer i pen­sion og SU for blandt an­det at gi­ve top­skat­te­let­tel­ser. K vil ik­ke va­e­re med til at af­ly­se ud­bud om kyst­na­e­re vind­møl­ler. Det gi­ver re­ge­rin­gen et fi­nan­si­e­rings­pro­blem ift. at af­skaf­fe PSO’en. DF reg­ner med et sam­men­brud i blå bloks 2025-for­hand­lin­ger og øn­sker i ste­det en af­ta­le med V og S. LA står som be­kendt klip­pe­fast på mini­mum fem pro­cent­po­int let­tel­se af top­skat­ten for al­le. Og So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne sy­nes, at man skal be­gyn­de med at få løst de bund­ne op­ga­ver med PSO-af­gif­ten og ejen­doms­vur­de­rin­ger­ne, før man skal ta­le om an­dre ting. Hvil­ke an­dre pro­ble­mer er der? Igen er li­sten lang, men f.eks. me­ner stats­re­viso­rer­ne, at fi­nan­si­e­rin­gen af Dan­marks nye kamp­fly ik­ke ha­en­ger sam­men. Den er »for ri­si­ko­fyldt«. Pra­e­cis det ar­gu­ment som kon­ser­va­ti­ve Rasmus Jar­lov brug­te un­der for­hand­lin­ger, hvor K end­te med at stå uden for af­ta­len. Nu føl­ger et ube­ha­ge­ligt sam­råd med for­svars­mi­ni­ste­ren og et dår­ligt kli­ma mel­lem re­ge­rin­gen og K. Sidst Jar­lov blev sur på en mi­ni­ster un­der et sam­råd, ud­lø­ste det re­ge­rings­kri­se og mi­ni­ster­af­gang. Og nu vi er ved K-sa­ger: hvor bli­ver re­ge­rin­gens la­en­ge ven­te­de bud på et nyt ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem af. Det vil va­e­re en no­get ri­si­ko­fyldt sejlads mod sol­ned­gan­gen, hvis Ven­stre vil gå til valg med en hem­me­lig skuf­fe­plan for bo­li­ge­jer­ne. Det ene­ste, der er va­er­re, er at ha­ve frem­lagt en plan, som vil va­e­re et chok for man­ge bo­li­ge­je­re. Hvad gør re­ge­rin­gen ved det? Mens ud­valg­te avi­ser be­ret­ter om mø­de­ak­ti­vi­te­ten mel­lem DF og S (det er na­ep­pe helt uhjul­pet), an­la­eg­ger re­ge­rin­gen en lidt sa­e­r­e­gen stra­te­gi. Der er bla­est til an­greb - ik­ke mindst på So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne. F.eks. har fi­nans­mi­ni­ste­ren kaldt S for et »pro­test­par­ti«, sam­ti­dig er for­skel­li­ge tun­ge ak­tø­rer fra det pri­va­te er­hvervs­liv ak­ti­ve­ret til at pres­se Li­be­ral Al­li­an­ce, li­ge­som der og­så bru­ges kra­ef­ter på at for­sø­ge at la­eg­ge et of­fent­ligt pres på DF.

Nor­malt vil man si­ge, at ch­ef­for­hand­ler Hjorts op­ga­ve er at va­e­re en ven­lig va­ert, der sik­rer, at al­le har kaf­fe i kop­per­ne og fø­ler sig godt til­pas. Det har han nok og­så ta­enkt sig at gø­re se­ne­re, men for na­er­va­e­ren­de er det til­sy­ne­la­den­de vig­tigst for re­ge­rin­gen, at par­ti­er­ne skal ri­stes lidt. Ind­til nu er det nu mest re­ge­rin­gen, der ser ri­stet ud. En­der det så i valg? Vi kan helt nøg­ter­nt kon­sta­te­re, at li­sten med tegn på, at det en­der helt i heg­net, vok­ser og vok­ser. Men for­hand­lin­ger­ne er knap nok gå­et i gang. Nu går der tid med DFs lands­mø­de, så føl­ger So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes kon­gres, og­så er der kun en uges tid til, at Fol­ke­tin­get åb­ner, og man igen skal hø­re fra stats­mi­ni­ste­ren. I mel­lem­ti­den skal for­hand­lin­ger­ne op i gear, for det er de slet ik­ke end­nu. Hvil­ket og­så un­drer for­hand­ler­ne, for­di det får re­ge­rin­gen til at se ud som om, den ik­ke selv tror på pro­jek­tet. Men der er re­elt ik­ke no­gen, der kan ka­ste hånd­kla­e­det i rin­gen, før det i det mind­ste ser ud, som om de har prø­vet. Li­ge nu ser det ab­so­lut ik­ke ud, som om no­gen for al­vor prø­ver at for­hand­le. Og det er end­nu et punkt på re­ge­rin­gens pro­blem-li­ste! Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.