Mil­li­ar­da­e­ren d

BT - - NYHEDER -

Stre­et Jour­nal, som for et lil­le år si­den be­gynd­te at stil­le spørgs­måls­tegn ved he­le suc­ces­pak­ken, lir­ke­de lå­get af dét, der vi­ste sig at va­e­re Pan­doras ae­ske.

De kun­ne af­da­ek­ke, at tek­nik­ken bag pro­duk­tet ’Edi­son’ slet ik­ke vir­ke­de ef­ter hen­sig­ten. At Eliza­beth Hol­mes og hen­des fir­ma i det skjul­te be­nyt­te­de an­dre fir­ma­ers tek­nik. At en ra­ek­ke la­e­ger var stop­pet med at bru­ge ’Edi­son’, for­di re­sul­ta­ter­ne var upå­li­de­li­ge. Og den ame­ri­kan­ske sund­heds­sty­rel­se kun­ne til­fø­je, at ’Edi­son’ kun var god­kendt til test for her­pes.

For en tid lyk­ke­des det den kvin­de­li­ge Ste­ve Jobs at hol­de blo­det koldt og af­va­er­ge an­gre­be­ne. Men ned­t­u­ren var be­gyndt. Og den er fort­sat li­ge si­den, hvor fle­re og fle­re ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der er kom­met på ba­nen og har kra­e­vet til­bunds­gå­en­de un­der­sø­gel­ser af en ra­ek­ke for­hold. Og i den for­bin­del­se har de ud­stedt to års ka­ran­ta­e­ne til hen­de. No­get, in­si­de­re kal­der ’døds­stø­det’. Jeg er pis­se­sur. Jeg øn­ske­de, at Hol­mes skul­le va­e­re en suc­ces­hi­sto­rie. Ik­ke én, der vil­le le­ve vi­de­re som en ska­end­sel ’Bad Blood’ Det an­se­te ma­ga­sin For­bes har få­et rø­de ører. De har truk­ket hen­des ti­tel som ’ver­dens ri­ge­ste selv­skab­te kvin­de’ til­ba­ge. Re­du­ce­ret hen­des va­erd til 0.

Frem­tra­e­den­de men­ne­sker, der har hjul­pet hen­de på vej­en op, for­try­der nu bit­ter­ligt.

»Jeg er pis­se­sur. Jeg øn­ske­de, at Hol­mes skul­le va­e­re en suc­ces­hi­sto­rie. Ik­ke én, der vil­le le­ve vi­de­re som en ska­end­sel,« si­ger Ja­ne Chin, et af dis­se men­ne­sker, til news.com.au. Og ør­nen selv? Som Mi­le­na Pen­kowa me­ner Eliza­beth Hol­mes, at al­le har mis­for­stå­et hen­de. Og hun hol­der fast i den hi­sto­rie, der er li­ge­som i even­ty­re­ne.

Ef­ter si­gen­de ar­bej­der Hol­lywood på en film om hen­de. Li­ge­som Bill Ga­tes, Mark Zuck­er­berg, Ste­ve Jobs har få­et. Ar­bejds­tit­len er ’Bad Blood’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.