Last­bi­ler med mad til 80.000 i Alep­po står stil­le

BT - - NYHEDER -

NØD­HJA­ELP Last­bi­ler med fø­de­va­re­hja­elp til des­pe­ra­te bor­ge­re i den sy­ri­ske by Alep­po står sta­dig, trods den er­kla­e­re­de vå­ben­hvi­le, stil­le ved den sy­ri­ske gra­en­se til Tyr­ki­et. Det har de gjort si­den ons­dag. Nyheds­bu­reau­et AFP’s kor­re­spon­dent forta­el­ler, at der in­gen last­bi­ler er at se på den sta­er­kt med­tag­ne vej, hvor nød­hja­elp nor­malt kø­res ind til den del­te by.

Vå­ben­hvi­len er af­talt mel­lem USA og Rusland, og den har til­slut­ning fra den sy­ri­ske re­ge­ring og de­le af den va­eb­ne­de op­po­si­tion. Den trå­d­te i kraft nat­ten til tirs­dag. Fru­stre­re­de nød­hja­elps­folk FN hav­de hå­bet på, at 40 last­bi­ler la­es­set med fø­de­va­rer kun­ne va­e­re nå­et frem til den øst­li­ge del af Alep­po. Last­bi­ler­ne in­de­hol­der mad nok til at brød­fø­de 80.000 men­ne­sker i en må­ned.

Fre­dag for­mid­dag stod last­bi­ler­ne stil­le, be­kra­ef­ter David Swan­son, der er tals­mand for FN’s nød­hja­elp­s­o­pe­ra­tio­ner. Trods vå­ben­hvi­len skøn­nes det for far­ligt at kø­re ind til Alep­po.

»Som nød­hja­elps­folk er det­te umå­de­ligt fru­stre­ren­de. Vi be­fin­der os li­ge her, og vi er klar til at kø­re. Imens ser ver­den på,« si­ger han.

Der bor sta­dig en kvart mil­li­on men­ne­sker i det øst­li­ge Alep­po.

En del af by­en kon­trol­le­res af det sy­ri­ske re­gi­me, mens op­po­si­tions­styr­ker ind­ta­ger den an­den del.

Iføl­ge af­ta­len skal vå­ben­hvi­len for­la­en­ges hvert an­det døgn. Hvis det lyk­kes at op­ret­hol­de den i en uge, vil USA og Rusland for før­ste gang i fa­el­les­skab ind­le­de en jagt på Is­la­misk Stat og lig­nen­de mi­li­tan­te grup­per.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.