Svensk dom­stol står fast på at kra­e­ve Juli­an As­san­ge til Sve­ri­ge

BT - - NYHEDER -

Sve­ri­ges lands­ret op­ret­hol­der fa­engs­ling­s­ken­del­sen mod stif­te­ren af Wikile­aks Juli­an As­san­ge.

As­san­ge øn­ske­de at få op­ha­e­vet fa­engs­ling­s­ken­del­sen, men han har nu få­et nej af bå­de by­ret­ten i Sto­ck­holm og Svea lands­ret.

Wikile­aks­stif­te­ren har si­den 2012 søgt til­flugt på Ecu­a­dors am­bas­sa­de i Lon­don af frygt for at bli­ve ud­le­ve­ret til USA.

Han er mista­enkt for i tre til­fa­el­de at ha­ve be­gå­et vold­ta­egt el­ler an­den seksu­el kra­en­kel­se i Sve­ri­ge i 2010.

Ad­vo­ka­ter fra As­san­ges hjem­land, Au­stra­li­en, har på­pe­get, at fa­engs­ling­s­ken­del­sen stri­der imod ’pro­por­tio­na­li­tets­prin­cip­pet’.

De hen­vi­ser til de hel­bredspro­ble­mer, som er en føl­ge af As­san­ges fi­re år på Ecu­a­dors am­bas­sa­de. Ecu­a­dor har gi­vet ham asyl.

Et FN-pa­nel fastslog i fe­bru­ar, at hans op­hold på am­bas­sa­den er at si­destil­le med vil­kår­lig fa­engs­ling. Han bør va­e­re fri til at for­la­de am­bas­sa­den og at bli­ve til­delt er­stat­ning, hed det.

As­san­ge har tid­li­ge­re ud­trykt frygt for, at en ud­le­ve­ring til Sve­ri­ge kan re­sul­te­re i, at han bli­ver sendt vi­de­re til USA.

Her er han un­der an­kla­ge for at true lan­dets sik­ker­hed ved på Wikile­aks at ha­ve of­fent­lig­gjort hun­dredt­u­sin­der af do­ku­men­ter om den ame­ri­kan­ske krigs­fø­rel­se i Irak og Af­g­ha­ni­stan.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.