Ns la­er­ling

BT - - KULTUR -

Så vir­ker det sgu. Der­for stil­ler jeg ik­ke spørgs­måls­tegn. Og så er det enormt rart at ha­ve en at la­e­ne sig op ad,« er­ken­der Silas Holst.

Den fø­lel­se hu­sker Pre­ben ty­de­ligt, da det var ham, der var den knap så gar­ve­de, der skul­le spil­le sam­men med Lis­bet Da­hl og Claus Ryskja­er.

»De er no­get af det mest pra­e­ci­se, jeg har stå­et sam­men med på sce­nen. Det er jo så skønt at stå sam­men med no­gen, der har prø­vet det lidt me­re end en selv, og man så har su­get til sig og om­sat det til sig selv, « be­kra­ef­ter Pre­ben Kri­sten­sen.

Der­for er han og­så, her kort før pre­mi­e­ren, me­get ro­li­ge­re end sin un­ge kol­le­ga.

»Jeg har ta­enkt, jeg la­e­rer det al­drig. Men jeg fik pi­sket mig selv unød­ven­digt op. Det skal jeg al­tid på et el­ler an­det tids­punkt, så jeg kan kom­me ned igen og pra­este­re ef­ter­føl­gen­de,« gri­ner han forsorent.

»Det be­hø­ver jeg hel­dig­vis ik­ke,« ly­der det til­freds fra den gar­ve­de.

»Det er og­så ski­de ir­ri­te­ren­de,« gri­ner Silas Holst.

»Det har no­get med er­fa­rin­gen at gø­re. Da jeg var på din alder, var jeg ved at ski­de grøn­ne gri­se, und­skyld mit fran­ske, til for­pre­mi­e­re med pu­bli­kum. Nu har jeg det så­dan, at jeg selv­føl­ge­lig har lidt kril­ler i ma­ven, men jeg er slet ik­ke ban­ge på sam­me må­de. Det er helt klart er­fa­ring,« me­ner Pre­ben Kri­sten­sen,

»Men jeg gla­e­der mig til, der kom­mer pu­bli­kum på. For det er me­get sjove­re,« si­ger Silas Holst.

»Det gør jeg og­så,« ud­bry­der Pre­ben Kri­sten­sen be­gej­stret. Du skal kun­ne he­le lor­tet på en gang. Det, vi la­ver nu, som er en far­ce og et lyst­spil, det skal ba­re va­e­re pra­e­cist. Hvis du spil­ler et dra­ma, kan man godt li­ge stop­pe op og ta­en­ke lidt. Så tror folk, det er kunst. Det går sim­pelt­hen ik­ke her

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.