Hil­ux er ik­ke kun en ha­bil of­fro­a­der

BT - - BILER - PRE­MI­E­RE Vin­cent By­aki­ka | bt@bt.dk

»I kan ik­ke slå os ihjel.« Det var na­ep­pe Toy­o­ta Hil­ux, som ban­det Bif­rosts for­san­ger skrev om i 1975 med slags­an­gen, som hand­le­de om over­le­vel­se. Men det kun­ne det et el­ler an­det sted li­ge så godt ha­ve va­e­ret. For Si­den lan­ce­rin­gen i 1968 har Toy­o­tas pi­ck­up, som er pro­du­ce­ret i 18 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer, få­et et ry som en ro­bust over­le­ver, og det ha­en­ger sta­e­digt ved.

Ry­et blev un­der­stre­get ved ver­dens mest se­te bils­how, Top Gear, som i et af si­ne mest be­røm­te af­snit for­sø­ger at ta­ge li­vet af en Toy­o­ta Hil­ux, der har kørt 350.000 km, men som en­der med at over­le­ve fal­det fra et højhus, som bli­ver spra­engt i luf­ten. Selv det kun­ne ik­ke slå den ihjel. Nu er ot­ten­de ge­ne­ra­tion af Hil­ux så kom­met til Dan­mark, og det er med en bil, hvor alt er nyt, og hvor der er me­re ud­styr end no­gen­sin­de - og na­tur­lig­vis fås den bå­de som van og per­son­bil. Po­pu­la­ert valg Med ud­gangs­punk­tet i Hil­ux som en ro­bust ar­bejds­he­st var BT Bi­ler in­vi­te­ret til en mi­li­ta­er test­ba­ne mel­lem Søn­der­borg og Aa­ben­raa, hvor den ny­e­ste ge­ne­ra­tion af Hil­ux skul­le vi­se sit va­erd. Ik­ke kun som ar­bejds­he­st og lad­vogn, men og­så som den of­fro­a­der, den har va­e­ret til­ga­en­ge­lig som si­den 1978, hvor tra­ek på al­le hjul blev in­tro­du­ce­ret i bi­len.

Det er nem­lig og­så en del af bi­lens dna, at den kom­mer frem overalt. En mar­kant fri­høj­de sik­rer, at Hil­ux sta­e­digt kom­mer frem på el­lers ufrem­kom­me­li­ge ve­je, og det er der man­ge of­fent­li­ge in­stan­ser og virksomheder, som har op­da­get. Der­for har Toy­o­ta Hil­ux tra­di­tio­nelt og­så va­e­ret den klart mest po­pu­la­e­re lad­vogn i Dan­mark, selv om salgstal­le­ne er be­gra­en­se­de. I 2015 solg­tes Hil­ux 205 gan­ge, men det var sta­dig­va­ek no­get for­an VW Ama­rok, Ford Ran­ger og Nis­san Na­var­ra, hvor sidst­na­evn­te i øv­rigt har få­et fint gang i sal­get i år. Kraf­tig op­gra­de­ring Som na­evnt tid­li­ge­re er stort set alt nyt i den nye Toy­o­ta. Chas­si­set er styr­ket, mo­to­ren er ny, af­fjed­rin­gen er ju­ste­ret, gear­kas­sen er aen­dret, iso­le­rin­gen er for­bed­ret, sik­ker­heds­sy­ste­mer­ne op­gra­de­ret osv. osv. Det har va­e­ret en nød­ven­dig mo­der­ni­se­ring, for kon­kur­ren­cen er og­så ble­vet stør­re jf. de tid­li­ge­re na­evn­te kon­kur­ren­ter, men Toy­o­ta har og­så gjort en ind­sats for at få bi­len til at kø­re me­re som en per­son­bil.

På vej­en er det da og­så, iføl­ge en kol­le­ga, der er en er­fa­ren 4x4en­tu­si­ast, og som jeg føl­ges med på prø­ve­tu­ren, ty­de­ligt at ma­er­ke for­skel fra den for­ri­ge ge­ne­ra­tion af Hil­ux. Bi­len fø­les lidt me­re rolig og til­pas på as­falt, sty­re­tø­jet er ble­vet me­re mo­der­ne, og gearskif­tet fø­les ik­ke helt så gam­mel­dags, som det har gjort. Men det er sta­dig­va­ek et kø­re­tøj, der er la­vet til at kø­re med gods el­ler i ter­ra­en, frem­for at yde på vej­en. Det ma­er­ker man hur­tigt med mo­to­ren, der som stan­dard le­ve­res med en 2,4 l di­e­sel med 150 hk og 400 Nm, som er til rå­dig­hed mel­lem 1.600-2.000 Nm. Den sejtra­ek­ker ma­er­k­bart, men bli­ver på in­tet tid­punkt hur­tig. Sty­re­tø­jet kra­e­ver sto­re ud­s­ving, før der sker no­get, og jeg blev et par gan­ge over­ra­sket over, hvor skar­pt jeg skul­le dre­je for at få den re­ak­tion, jeg ven­te­de. Vir­ke­lig sta­erk Men bi­len er hel­ler ik­ke i sit bed­ste ele­ment på as­fal­ten. I hvert fald ik­ke når bi­len ik­ke er fyldt op med gods el­ler gr­an­voks­ne hånd­va­er­ke­re. Så­dan kan det i hvert fald fø­les. Den sta­er­ke mo­tor har kra­ef­ter nok til at tra­ek­ke op til he­le 3.500 kg. - det kan kun få gø­re ef­ter. Og må­ske net­op der­for er den til gen­ga­eld i sit ret­te ele­ment på ste­der, hvor an­dre bi­ler må gi­ve op. Sø­gaard­lej­ren, som var va­ert med nog­le ud­for­dren­de, mud­re­de grus­ve­je, vir­ke­de ik­ke som den sto­re ud­for­dring, og det til trods for,

at he­le ba­nen blev kørt med stan­dard­hjul.

I Dan­mark kom­mers pa­er re dif­fe­ren­ti­a­le tila tv aer e stan­dard, og det for­sta­er­ker blot ind­tryk­ket af en bil, som er klar til me­re end blot al­min­de­li­ge ud­for­drin­ger på al­far­vej. Lidt af hvert Hil­ux kom­mer i fi­re ud­styr­sva­ri­an­ter, som går fra den helt skra­be­de T1 til den ve­lud­sty­re­de - og dy­re - T4. Så der er no­get for en­hver smag, og T1 kom­mer til at ko­ste fra 189.900 kr. (227.108 inkl. moms) for Extra Cab T1 uden fi­re­hjul­stra­ek. Pri­sen hed­der 340.851 kr. (405.399 kr. inkl. moms) i to­pud­ga­ven T4. Som per­son­bil er de sam­me pri­ser hhv. 411.963 og 756.729 kr. Toy­o­ta reg­ner med at sa­el­ge no­gen­lun­de li­ge man­ge T2 og T3, hvor stan­dar­dud­sty­ret f. eks. er sa­e­de­var­me og el­r­u­der (T2) og 4,2 tom­mers T F T-sk aer mi in­stru­ment b r aet t et, bak­ka­me­ra, krom­de­tal­jer og Toy­o­tas nye me­di­e­sy­stem med en 7-tom­mers ska­erm (T3).

Desva­er­re er den sto­re sik­ker­heds­pak­ke kun stan­dard i T4 (til­kø­bes i T3). Den in­klu­de­rer scan­ning af fart­skil­te, au­to­ma­tisk nød­brem­se og vej­ba­ne­as­si­stent - ud­styr, som el­lers bli­ver stan­dard i fle­re og fle­re bi­ler.

Kar­ros­se­ri­et kom­mer i tre ud­ga­ver: Sing­le Cab, som er den en­kel­te ka­bi­ne, Extra Cab, som til­by­der lidt me­re plads bag for­sa­e­der­ne, og som har en halv, bag­ha­engs­let bag­dør. En­de­lig er der Double Cab, mand­skabs­bi­len, hvor der er plads til en­ten et bags­a­e­de el­ler an­det gods.

Fa­cit er, at Hil­ux er til­ba­ge i en me­re mo­der­ne ud­ga­ve, men at Toy­o­ta ik­ke har glemt, hvor bi­len har haft, og fort­sat har sin styr­ke - nem­lig som den ro­bu­ste bil, som du kan ta­ge med overalt, og som må­ske, må­ske ik­ke, er me­get sva­er at slå ihjel.

Hil­ux bli­ver pra­e­sen­te­ret i den­ne må­ned. BT var in­vi­te­ret af Toy­o­ta Dan­mark.

Den ot­ten­de ge­ne­ra­tion af Toy­o­ta Hil­ux er ble­vet for­bed­ret på al­le om­rå­der, si­ger Toy­o­ta, som har be­stra­ebt sig på at gø­re bi­len me­re per­son­bils­ag­tig. Hel­dig­vis går det ik­ke ud over ro­bust­he­den

Med Extra Cab får man bag­ud­ret­te­de bag­dø­re, som gi­ver lidt ek­stra plads bag fø­rer­sa­e­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.