Se min lil­le nye ’di­a­mant’

Tv-va­er­ten Pel­le Hve­ne­gaard er ble­vet far for før­ste gang

BT - - TV/RADIO -

BABYLYKKE

»Vi er ble­vet fora­el­dre til den smuk­ke­ste, dej­lig­ste lil­le afri­kan­ske di­a­mant – en pi­ge på ni må­ne­der. Ly­kønsk­nin­ger og ka­er­lig­hed til di­a­man­ten mod­ta­ges med kys­hånd, men i for­hold til spørgs­mål og an­det, så har vi alt for travlt med at ny­de hin­an­den al­le tre her­ne­de i skøn­ne Syd­afri­ka fi­re uger end­nu,« skri­ver han.

Til BT skri­ver han, at den lil­le pi­ge er fan­ta­stisk, og at hun har va­e­ret he­le ven­te­ti­den va­erd. Par­ret har va­e­ret god­kendt til adop­tion si­den 2013, og tv-va­er­ten har tid­li­ge­re for­talt til BT, at det har føl­tes som en evig­hed at ven­te på adop­tio­nen. Ri­ge­ligt med børn i ver­den De to har adop­te­ret, for­di det ik­ke har kun­net la­de sig gø­re at bli­ve fora­el­dre på an­den vis, men adop­tion har på in­gen må­de lig­get fjer­nt for Pel­le Hve­ne­gaard. »Det er ik­ke et an­det valg. Jeg har al­tid ta­enkt, at jeg ger­ne vil­le adop­te­re. Der er ri­ge­ligt med børn ude i ver­den, der tra­en­ger til nog­le ka­er­li­ge fora­el­dre,« sag­de han tid­li­ge­re på året til BT. Be­ske­den om at adop­te­re kom­mer me­get plud­se­ligt, så et par, der ven­ter på adop­tion, skal stå stand­by og va­e­re klar til at ta­ge af sted med kort var­sel. »Så li­ge plud­se­lig får vi be­ske­den, og så får vi en hek­tisk hel­vedsu­ge,« sag­de tv-va­er­ten. Og det er så sket nu – i man­dags i Syd­afri­ka. Hård ven­te­tid »Kan forta­el­le, at ’føds­len’ er gå­et over al for­vent­ning – og mor, far og den lil­le prin­ses­se har det rig­tig, rig­tig godt!«

Pel­le Hve­ne­gaard og hans hu­stru var i Afri­ka i be­gyn­del­sen af året for at hol­de de­res sid­ste fe­rie sam­men som par, og ven­te­ti­den har va­e­ret me­get hård.

»Det er en ma­er­ke­lig må­de at va­e­re gravid på. Det fø­les som en evig­hed, og vi ved ik­ke, hvor­når det en­der. Men det bli­ver for­hå­bent­lig i år,« sag­de han i ja­nu­ar. En dreng el­ler en pi­ge Og det er så sket nu. Par­ret vid­ste ik­ke på det tids­punkt, hvor gam­mel bar­net vil­le va­e­re, el­ler om det vil­le va­e­re en dreng el­ler en pi­ge, men nu har de alt­så få­et de­res lil­le ’di­a­mant’ på ni må­ne­der.

Pel­le Hve­ne­gaard har ik­ke of­fent­lig­gjort, hvad hun skal hed­de, end­nu. LØS­NIN­GER til op­ga­ver si­de 38: Nem: 75, Mel­lem: 68, Sva­er: 170

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.