Den nye vir­ke­lig­hed

Vik­tor Axel­sen har sat kurs mod top­pen af ver­dens­rang­li­sten ef­ter som­me­rens OL-bron­ze

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Johan Lyng­holm | jo­hp@sporten.dk

Min­dre end en må­ned ef­ter sin over­ra­sken­de OL-bron­ze sa­et­ter Vik­tor Axel­sen sig i dag på fly­et med kurs mod Ja­pan. Til den før­ste Su­per Se­ri­es-tur­ne­ring ef­ter le­ge­ne i Rio og til en ny vir­ke­lig­hed som en af favoritterne til spor­tens stør­ste tur­ne­rin­ger.

Når Ja­pan Open ind­le­des tors­dag er det med 22-åri­ge Vik­tor Axel­sen se­e­det to­er ef­ter OL-guld­vin­de­ren Chen Long.

En ran­ge­ring, som sam­ti­dig lig­ner et godt bud på frem­ti­dens ver­dens­rang­li­ste, hvor 33-åri­ge Lee Chong Wei, 27-åri­ge Chen Long og 32-åri­ge Lin Dan li­ge nu er de ene­ste tre for­an Vik­tor Axel­sen.

Dan­ske­ren har med an­dre ord al­de­ren med sig.

»Min drøm er at bli­ve den bed­ste i ver­den,« si­ger den hø­je blon­de bad­min­ton­stjer­ne, der dog un­der­stre­ger, at han sta­dig har et stykke op til si­ne asi­a­ti­ske kon­kur­ren­ter.

Gi­ver det lidt ek­stra blod på tan­den, at spil­ler­ne over dig på ver­dens­rang­li­sten ef­ter­hån­den er lidt op­pe i åre­ne?

»Ja, det sy­nes jeg, men jeg ta­en­ker egent­lig ik­ke så me­get på de an­dre. Jeg kig­ger me­get in­dad og ta­en­ker på, hvad jeg selv kan for­bed­re i ste­det for at fo­ku­se­re på, om de an­dre stop­per el­ler ik­ke gør.« Fi­na­le­ne­der­lag skal re­van­che­res For Vik­tor Axel­sen har ti­den ef­ter OL-suc­ce­sen va­e­ret brugt på at kob­le af, in­den tra­e­nin­gen så småt blev gen­op­ta­get med hen­blik på den kom­men­de uges tur­ne­ring i Ja­pan. Bag sig har han seks fi­na­le­ne­der­lag i Su­per Se­ri­es-tur­ne­rin­ger, og det skal re­van­che­res. Hvis ik­ke i Ja­pan, som me­get vel kan lig­ge for ta­et på den hår­de be­last­ning i Rio, så ger­ne i lø­bet af det kom­men­de år.

Iføl­ge den af­gå­en­de land­stra­e­ner Lars Uhre er der i hvert fald grund til op­ti­mis­me. Vik­tor Axel­sens ko­met­kar­ri­e­re har pla­ce­ret ham blandt favoritterne til de sto­re tur­ne­rin­ger, og med sin OL-bron­ze vi­ste han, at han kan le­ve op til for­vent­nings­pres­set.

»Det, der lidt er for­skel­len, er, at han pra­este­rer som fa­vo­rit. Han var fa­vo­rit til at nå OL-se­mi­fi­na­len, og det holdt han. Og så spil­le­de han en af si­ne bed­ste kam­pe i kar­ri­e­ren i bron­ze­kam­pen. Det sy­nes jeg var me­get im­po­ne­ren­de,« si­ger Lars Uhre, der og­så tror på en fort­sat fa­erd op ad ver­dens­rang­li­sten.

»Det er ta­et derop­pe, og de an­dre har me­re er­fa­ring end ham. Men na­e­ste skridt er at bli­ve i top fi­re og så be­gyn­de at ar­bej­de sig op mod tur­ne­rings­sej­re og mod at over­ha­le de her dren­ge.« In­ter­view på ki­ne­sisk Før­ste skridt mod det mål be­gyn­der i den kom­men­de uges tur­ne­ring i Asi­en, hvor pra­e­mie­pulj­en ly­der på 300.000 dol­lar. Sam­ti­dig vil det va­e­re Vik­tor Axel­sens før­ste mø­de med det asi­a­ti­ske bad­min­ton-pu­bli­kum, som fo­rel­ske­de sig yder­li­ge­re i den lan­ge blon­de dan­sker un­der OL. En po­pu­la­ri­tet, der tog yder­li­ge­re fart, da Vik­tor Axel­sen stil­le­de sig op og gav in­ter­view på ki­ne­sisk.

In­den BT i går tal­te med Vik­tor Axel­sen hav­de han li­ge be­sva­ret hen­ven­del­ser fra ki­ne­si­ske me­di­er, så og­så fra den front ma­er­ker det dan­ske bad­min­to­nes en ny vir­ke­lig­hed ef­ter OL-suc­ce­sen. Omver­de­nens ef­ter­spørgsel er øget.

»Helt be­stemt. Det er selv­føl­ge­lig no­get, man skal vaen­ne sig til, men jeg ny­der egent­lig ba­re, at folk er rig­tigt sø­de og ger­ne vil an­er­ken­de, hvad jeg har pra­este­ret.«

Le­ver Vik­tor Axel­sen op til sin se­ed­ning, står han til en fi­na­le mod den ki­ne­si­ske OL-guld­vin­der Chen Long.

FO­TO: EPA

OL-bron­zen har gi­vet Vik­tor Axel­sen så me­get mod på til­va­e­rel­sen, at han går ef­ter at bli­ve ver­dens bed­ste bad­min­ton­spil­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.