’Jeg har mit på det re­ne’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TA­GER DET AFSLAPPET uvist, men det kun­ne ob­jek­tivt set lig­ne en form for ha­evn ef­ter al den ne­ga­ti­ve om­ta­le af Rusland. Je­a­net­te Ot­te­sen ly­der ik­ke for­bav­set over, at ger­nings­ma­en­de­ne stam­mer fra Rusland.

»Det er pud­sigt, at det kom­mer fra Rusland. Det er lidt sjovt,« si­ger Ot­te­sen til TV 2 Sport.

Ot­te­sen vandt bron­ze i 4 gan­ge Det er pud­sigt, at det kom­mer fra Rusland. Det er lidt sjovt 100 me­ter med­ley for kvin­der ved de olym­pi­ske le­ge. Det var dan­ske­rens bed­ste re­sul­tat i svøm­me­bas­si­net, som el­lers ik­ke bød på de sto­re suc­ces­op­le­vel­ser for Ot­te­sen, der slut­te­de som num­mer ot­te i sin an­den fi­na­le ved OL, 100 me­ter fri. Fru­stre­ret IOC-pra­esi­dent Den 28-åri­ge svøm­mer kan dog sta­dig pra­le af en flot kar­ri­e­re, der blandt an­det har budt på 15 VM- og EM-guld­me­dal­jer.

Mens hun ta­ger det afslappet, er pra­esi­den­ten for den in­ter­na­tio­na­le olym­pi­ske ko­mité (IOC), Tho­mas Bach, fru­stre­ret over, at rus­ser­ne i øje­blik­ket la­ek­ker per­son­føl­som­me op­lys­nin­ger.

»Det­te er et uac­cep­ta­belt og uhyr­ligt brud på den me­di­cin­ske tavs­heds­pligt. Det er et for­søg på en sma­e­de­kampag­ne mod 29 uskyl­di­ge at­le­ter, der ik­ke har be­gå­et no­gen do­ping­over­tra­e­del­se. I nog­le til­fa­el­de er det og­så et brud på tavs­heds­plig­ten for at­le­ter, hvis sa­ger end­nu ik­ke er af­slut­tet,« si­ger Tho­mas Bach i en ud­ta­lel­se iføl­ge Reu­ters.

HACKERSAGEN KORT DEN RUS­SI­SKE HACKERGRUPPE Fan­cy Bears la­ek­ke­de tid­li­ge­re på ugen sund­heds­da­ta på 25 at­le­ter, som delt­og ved de olym­pi­ske le­ge i Rio de Ja­ni­ero. EN AF ATLETERNE var OL-guld­vin­de­ren Pernille Blu­me, der iføl­ge pa­pi­rer­ne har be­nyt­tet sig af ast­ma­me­di­ci­nen ter­buta­lin, som af­hja­el­per vej­rtra­ek­nings­pro­ble­mer. BÅ­DE BLU­ME OG svøm­me­kol­le­ga­en Je­a­net­te Ot­te­sen, hvis da­ta blev of­fent­lig­gjort i et nyt la­ek i går, har imid­ler­tid beg­ge til­la­del­se fra de re­le­van­te myn­dig­he­der til at ta­ge det for­bud­te stof. Der­for bry­der de in­gen reg­ler.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.