Sir Bob­by, Ge­or­ge Best, Ro­nal­do, Ag­ger … og Nort­hamp­ton

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

NORT­HAMP­TON TOWN FOOT­BALL CLUB. Hvad kan man si­ge om den? Hel­dig­vis en hel mas­se, hvad jeg og­så vil gø­re på ons­dag af­ten, hvor ’the Cobb­lers’ tør­ner sam­men med Man­che­ster Uni­ted i det, der nu igen hed­der Foot­ball Le­ague Cup. I dag­lig dansk ta­le li­ga cup’en.

Jeg el­sker de her kam­pe, for­di man bli­ver min­det om, hvor mang­fol­dig og stor­slå­et en fod­bold­ver­den, den en­gel­ske er. Nort­hamp­ton? Det er vel ba­re en lil­le ube­ty­de­lig klub, si­ger du. Ja, ved før­ste øje­kast, men ik­ke når man gra­ver gul­det frem fra klub­bens for­tid.

Det er jeg så i gang med i øje­blik­ket, så jeg har no­get ma­te­ri­a­le at bi­dra­ge med som kom­men­ta­tor på ons­dag, hvor op­gø­ret mel­lem Nort­hamp­ton fra den tred­je­bed­ste ra­ek­ke og ma­eg­ti­ge Man­che­ster Uni­ted er en del af en stør­re fod­bold­buket på Di­scove­rys ka­na­ler. SOM SÅ MAN­GE en­gel­ske klub­ber har og­så Nort­hamp­ton en hi­sto­rie fyldt med min­de­va­er­di­ge øje­blik­ke, som bli­ver he­vet frem og pud­set af ved dis­se lej­lig­he­der, hvor der plud­se­lig er na­tio­nal op­ma­er­k­som­hed om­kring de­res kam­pe.

Fak­tisk har klub­ben fra den en­gel­ske provins­by Nort­hamp­ton i the Mid­lands spil­let en sa­e­son i den bed­ste en­gel­ske fod­bol­dra­ek­ke. Det var for 50 år si­den, da klub­ben le­ve­re­de et ele­va­tor-år­ti uden si­destyk­ke i en­gelsk fod­bold. I 1960/61 lå Nort­hamp­ton i den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke, i 1965/66 var man i den bed­ste ra­ek­ke, og i 1970/71 var man så til­ba­ge i den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke! Kor­te­re har en så mar­kant op- og nedtur al­drig va­ret. Nort­hamp­ton var nu ik­ke langt fra at red­de sig fri af nedryk­nin­gen i 1965/66, og hav­de det ik­ke va­e­ret for et ne­der­lag på 2-6 mod Man­che­ster Uni­ted, var det må­ske lyk­ke­des. I den kamp la­ve­de Bob­by Char­lt­on hat­tri­ck, mens han et halvt år se­ne­re var med til at gø­re det en­gel­ske lands­hold til ver­dens­me­ster. Sir Bob­by, det er ham, der net­op har få­et opkaldt syd­tri­bu­nen på Old Traf­ford ef­ter sig. Og når nu mod­stan­de­ren på ons­dag net­op er Man­che­ster Uni­ted, er det jo op­lagt at hi­ve de to klub­bers to mø­der i FA Cup’en frem. For her gem­mer der sig og­så et par hi­sto­ri­er med spil­le­re af en vis ka­li­ber. I 1970 VANDT Man­che­ster Uni­ted så­le­des 8-2 på ude­ba­ne over Nort­hamp­ton. I sig selv en sejr af hi­sto­ri­ske di­men­sio­ner, men når der­til la­eg­ges, at en vis Ge­or­ge Best la­ve­de seks mål, er der end­nu me­re grund til at na­ev­ne den. I øv­rigt op­da­ge­de jeg un­der­vejs i mit gra­ve­ri den hi­sto­ri­ske pud­sig­hed, at Man­che­ster Uni­ted end­te med at bli­ve nr. tre i FA Cup’en i den sa­e­son. Ja, nr. tre! Der var fi­re sa­e­so­ner i be­gyn­del­sen af halvfjerd­ser­ne, hvor man spil­le­de ’bron­ze­kamp’ i FA Cup’en, og den vandt Man­che­ster Uni­ted alt­så i 1970. 2-0 over Wat­ford på Hig­h­bury. Da­gen ef­ter spil­le­de Le­eds og Chel­sea fi­na­le på Wem­bley.

I for­bin­del­se med Nort­hamp­ton i 1970er­ne stød­te jeg i øv­rigt og­så på nav­net Phil Ne­al. Nå, har han spil­let i Nort­hamp­ton, ta­enk­te jeg. Jeg tro­e­de da, at han hav­de spil­let i Li­ver­pool i he­le sin kar­ri­e­re. Men nej, Ne­al nap­pe­de li­ge et par hund­re­de kam­pe for Nort­hamp­ton, in­den han spil­le­de si­ne 650 (!) for Li­ver­pool og blev klub­bens mest vin­den­de spil­ler no­gen­sin­de. Nå, det var et si­despring, men ik­ke de­sto min­dre en god hi­sto­rie. Til­ba­ge til Nort­hamp­ton.

I 2004 tog klub­ben nem­lig og­så imod Man­che­ster Uni­ted i en kamp i FA Cup’en. Den vandt ga­ester­ne med 3-0 i en kamp, hvor en ung po­rtu­gi­ser ved navn Cri­sti­a­no Ro­nal­do spil­le­de en af si­ne før­ste kam­pe for Uni­ted, mens den tid­li­ge­re OB-må­l­mand Roy Car­roll stod på mål. Det kun­ne man jo og­så godt li­ge na­ev­ne. I NY­E­RE TID har Nort­hamp­ton gjort op­ma­er­k­som på sig selv i Li­ga Cup’en med en sejr over Li­ver­pool på An­fi­eld i 2010. Den kamp var Da­ni­el Ag­ger med i, hvil­ket han må­ske har fortra­engt. Dan­ske­ren score­de godt nok i straf­fes­parks-kon­kur­ren­cen, men det var der ik­ke man­ge af hans hold­kam­me­ra­ter, der gjor­de, og så røg Li­ver­pool ud. Kam­pen var en med­vir­ken­de år­sag til, at Roy Hod­g­son blev fy­ret ef­ter kun et halvt år som ma­na­ger i Li­ver­pool.

Det var nog­le af de sto­re øje­blik­ke, men der er og­så mør­ke ka­pit­ler i en­hver en­gelsk fod­bold­klubs hi­sto­ri­e­bog, og i til­fa­el­det Nort­hamp­ton Town FC er vi til­ba­ge i 1994, da klub­ben blev pla­ce­ret som den al­lerdår­lig­ste i he­le det en­gel­ske liga­sy­stem og kun blev red­det, for­di Kid­der­min­ster ik­ke le­ve­de op til sta­dion-kra­ve­ne og der­for ik­ke kun­ne ryk­ke op. I DEN­NE SA­E­SON er der kun po­si­tivt at be­ret­te om ny­op­ryk­ke­de Nort­hamp­ton, der in­den da­gens mø­de med Che­ster­fi­eld end­nu ik­ke har tabt i Le­ague One og des­u­den har pra­este­ret at slå West Bromwich ud af Li­ga Cup’en ef­ter straf­fes­parks­kon­kur­ren­ce.

Hvis man sta­dig er skep­tisk over for Nort­hamp­tons stor­hed, kan jeg til sidst na­ev­ne, at klub­ben for ny­lig har spil­let for fle­re til­sku­e­re, end der no­gen­sin­de har va­e­ret til en fod­bold­kamp på dansk grund.

Det var i op­ryk­nings­fi­na­len fra den fjer­de­bed­ste ra­ek­ke i 2013, hvor der kom 47.127 til­sku­e­re for at se Brad­ford mod Nort­hamp­ton.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.