Myste­ri­et R.S.16

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG KAN SIM­PELT hen ik­ke for­stå Re­naults 2016-mo­del R.S.16. Den over­ra­sker på skift po­si­tivt og ne­ga­tivt, uden jeg helt kan gen­nem­skue hvor­for.

Men det er end­nu va­er­re, at tea­met hel­ler ik­ke vir­ker, som om de ef­ter to tred­je­de­le af 2016-sa­e­so­nen helt har for­stå­et R.S.16. ET PAR EK­SEMP­LER ba­re fra de se­ne­ste uger.

I Bel­gi­en be­gynd­te tra­e­nin­gen na­er­mest ka­ta­stro­falt, og da jeg fre­dag ef­ter­mid­dag i Spa-Fran­cor­champs tal­te med Ke­vin Magnus­sen, sag­de han, at han fryg­te­de en gen­ta­gel­se af Eu­ro­pas Grand Prix i Baku, hvor Re­nault’er­ne star­te­de i ba­ge­ste ra­ek­ke. Men da­gen ef­ter score­de Magnus­sen og Pal­mer med en 12.- og en 14.-plads årets hidtil bed­ste kva­li­fi­ka­tions-re­sul­tat for tea­met.

I Mon­za for­ven­te­de man ef­ter en svag kva­li­fi­ka­tion en bed­re pra­e­sta­tion i lø­bet, men her tril­le­de Magnus­sen for­måls­løst rundt ba­gest i fel­tet he­le ef­ter­mid­da­gen.

Det vir­ker, som om at bå­de in­ge­ni­ø­rer og kø­re­re alt for of­te bli­ver over­ra­ske­de over, hvad R.S.16 kan le­ve­re.

Når det går skidt, er der ik­ke så me­get at snak­ke om. Så hand­ler for­kla­rin­gen om en ae­l­dre bil, der ik­ke ud­vik­les la­en­ge­re, for­di man for­nuf­tigt nok fo­ku­se­rer på 2017-mo­del­len. Når det går godt, er for­kla­rin­gen som of­test, at man har ’fun­det no­get’, der vir­ker. Helt fint – bort­set fra at ’no­get’ hur­tigt for­svin­der igen, og så er R.S.16 til­ba­ge ba­gerst i fel­tet. DET VIR­KER, SOM om man fam­ler i blin­de med R.S.16, og det er over­ra­sken­de. For det før­ste, for­di bi­len i prin­cip­pet er en 2015-mo­del – alt­så en bil, man har haft snart to år til at fa­er­di­g­ud­vik­le. For det an­det, for­di Re­nault-in­ge­ni­ø­rer­ne er en flok er­far­ne fy­re, der uan­set, at der er fo­kus på 2017, bur­de ha­ve få­et R.S.16 på plads.

En ting er i hvert fald sik­kert: Mo­to­ren er ik­ke pro­ble­met – Re­nault V6’eren har fak­tisk va­e­ret en af 2016-sa­e­so­nens suc­ces­hi­sto­ri­er i For­mel 1. Fra at lig­ge mile­vidt ef­ter Mer­ce­des og Fer­ra­ri er Re­nault­mo­to­ren tak­ket va­e­re et ef­fek­tivt ud­vik­lings­pro­gram nu ved at va­e­re i sam­me klas­se, og jeg hø­rer fra mo­to­raf­de­lin­gen i Viry-Cha­til­lon, at man vil ta­ge end­nu et stort skridt i lø­bet af vin­te­r­en.

Mens Re­nault-mo­to­ren nu er Jeg ved fra bå­de McLa­ren- og Re­nault-in­ge­ni­ø­rer, at Magnus­sen er rig­tig god til at ana­ly­se­re si­ne bi­ler og til at for­mid­le si­ne op­le­vel­ser til in­ge­ni­ø­rer­ne med i front, når den lig­ger i en Red Bull, er det klart, der bli­ver stil­let spørgs­mål, når den sam­me mo­tor lig­ger ba­gest i fel­tet i et Re­nault­chas­sis.

Må­ske er for­kla­rin­gen som sagt ba­re, at Re­naults chas­sis-in­ge­ni­ø­rer i kam­pen for at få en kon­kur­ren­ce­dyg­tig 2017-mo­del på ba­nen, ik­ke la­en­ge­re be­kym­rer sig om R.S.16. MEN DER BLI­VER og­så stil­let spørgs­mål ved kø­rer­ne. Her ta­en­ker jeg ik­ke så me­get på Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mers pra­e­sta­tio­ner på ba­nen, men me­re på de­res ev­ne til at ana­ly­se­re og ud­vik­le bi­len sam­men med in­ge­ni­ø­rer­ne. For det er et me­get uer­fa­rent li­ne-up, Re­nault stil­ler op med i år: Magnus­sen er – ef­ter en sa­e­son på re­ser­ve­ba­en­ken – blot i gang med sin an­den sa­e­son i For­mel 1, og Pal­mer er de­butant.

Jeg ved fra bå­de McLa­ren- og Re­nault-in­ge­ni­ø­rer, at Magnus­sen er rig­tig god til at ana­ly­se­re si­ne bi­ler og til at for­mid­le si­ne op­le­vel­ser til in­ge­ni­ø­rer­ne. Han har gen­nem si­ne år som McLa­ren­kø­rer – bå­de i løb, test og må­ske al­ler­mest i tea­mets si­mu­la­tor – få­et kre­dit for god, tek­nisk bag­grund.

Så jeg tror der­for ik­ke på, at Magnus­sens mang­len­de er­fa­ring har spil­let en ne­ga­tiv rol­le i ud­vik­lin­gen af R.S.16. Men jeg kan godt for­stå, hvor­dan te­o­ri­en om, at bi­lens mang­len­de ud­vik­ling til dels skyl­des de uer­far­ne kø­re­re, er op­stå­et.

For R.S.16 ER et myste­ri­um. PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.