TE­MA

Et af ti­dens sto­re mo­de­ord er ro­bust­hed. Vi skal va­e­re men­talt ro­bu­ste. Men men­tal sund er ik­ke no­get man er. Det er no­get man bli­ver som del af et fa­el­les­skab. Nyt forsk­nings­sam­ar­bej­de un­der­sø­ger, hvor­dan vi kan styr­ke vo­res fa­el­les men­tale sund­hed

BT - - INDHOLD -

Ro­bust­hed fin­der vi i fa­el­les­ska­bet

fle­re har det godt og at fa­er­re ud­vik­ler stress, angst og de­pres­sion.

»Det sto­re fo­kus på in­di­vi­det har få­et os til at tro, at sår­bar­hed ale­ne er en fejl hos den en­kel­te. Men når jeg ser en ar­bejds­plads ef­ter­ly­se ro­bu­ste me­d­ar­bej­de­re, ser jeg en ar­bejds­plads, som si­ger ‘vi har et elen­digt ar­bejds­kli­ma og en dår­lig le­del­se’. De fle­ste, der buk­ker un­der for stress, angst og de­pres­sion, er helt al­min­de­li­ge dan­ske­re og ik­ke i no­gen sa­er­lig ri­si­ko­grup­pe. Når ud­vik­lin­gen går den for­ker­te vej, er det ik­ke, for­di vi er ble­vet min­dre mod­stands­dyg­ti­ge, men for­di pres­set og kra­vet om in­di­vi­du­el pra­e­sta­tion er ste­get,« si­ger hun.

Fa­el­les­skab be­skyt­ter

Det nye forsk­nings­pro­jekt ta­ger ud­gangs­punkt i en au­stralsk ind­sats kal­det ABC (Det står for: Act. Be­long. Com­mit), som har vist sig ef­fek­tiv.

Det byg­ger på fak­to­rer, som man med so­lid forsk­ning i ryg­gen kan si­ge frem­mer men­tal sund­hed og be­skyt­ter mod men­tale li­del­ser. I grun­den er det såre ba­nalt, si­ger Vi­be­ke Kous­he­de.

»Det hand­ler først og frem­mest om net­va­erk – om fa­el­les­ska­ber. Når vi er en del af et ro­bust fa­el­les­skab, har vi det bed­re og kan tå­le me­re. Man kan si­ge, at men­tal sund­hed er no­get, vi gi­ver til hin­an­den.«

Forsk­nin­gen af­slø­rer tre grund­la­eg­gen­de fak­to­rer, som gør os men­talt sta­er­ke­re, og som går igen på tva­ers af kul­tur, so­ci­a­le skel, alder og køn.

’ABC for men­tal sund­hed’ har tre over­ord­ne­de bud­ska­ber: ’Gør no­get Ak­tivt. Gør no­get sam­men. Gør no­get me­nings­fuldt’. Det sa­er­li­ge ved pro­jek­tet er, at det ret­ter sig mod al­le og alt­så ik­ke kun de grup­per, som nor­malt ses som ri­si­ko­grup­per.

»Vi skal na­tur­lig­vis fort­sat hja­el­pe den en­kel­te til at bli­ve rask, men hidtil har fo­kus stort set ude­luk­ken­de va­e­ret på in­di­vi­du­el be­hand­ling. I ABC-pro­jek­tet er ud­gangs­punk­tet et an­det, nem­lig hvor­dan vi ska­ber de bed­ste be­tin­gel­ser for at for­bli­ve men­talt sun­de hos den bre­de be­folk­ning,« si­ger Vi­be­ke Kous­he­de.

Sam­men­ha­en­ge gør en for­skel

Den ind­falds­vin­kel er helt rig­tig, me­ner Tho­mas Mil­sted, der er ge­ne­ral­se­kre­ta­er i Stres­sta­en­ket­an­ken og eks­pert i psy­kisk og so­ci­alt ar­bejds­mil­jø.

»Den en­kel­te kan selv gø­re no­get for at kun­ne hånd­te­re mod­gang, men det er af­gø­ren­de for vo­res men­tale sund­hed, at vi er i nog­le ram­mer, som fun­ge­rer og gi­ver os plads til, at vi kan ud­vik­le os og kan få støt­te i mod­gang. Det er for­ban­det sva­ert at stå fast, når der ik­ke er no­get at hol­de fast i. Ro­bust­hed er no­get, som op­står i sam­spil med an­dre,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.