PAS PÅ DI­NE PEN­GE

Du har en fol­ke­pen­sions­al­der. Men kan gå på pen­sion før, hvis du har spa­ret til­stra­ek­ke­ligt op

BT - - INDHOLD - Ann Le­h­mann Eri­ch­sen er ud­dan­net jurist, og har ar­bej­det med bå­de for­bru­ger­be­skyt­tel­se og pri­va­tø­ko­no­mi i 28 år. Hun er for­fat­ter til bo­gen ´Plus på kon­to­en, syv smut­ve­je til en bed­re øko­no­mi´. Til dag­lig ar­bej­der hun som for­bru­ge­rø­ko­nom i Nor­dea.

Spar (klogt) op til din al­der­dom

Vi le­ver la­en­ge­re. Det er dej­ligt. Men de ek­stra le­ve­år skal veks­les til fle­re år på job­bet. Den tid er for­bi, hvor vi al­le sam­men kun­ne få fol­ke­pen­sion, den dag vi fyl­der 65 år. Pen­sion af­gø­res af reg­ler, som lø­ben­de aen­dres og ju­ste­res. Of­te med den be­grun­del­se, at Dan­marks øko­no­mi kun kan ha­en­ge sam­men, hvis vi ar­bej­der – lidt la­en­ge­re.

Re­ge­rin­gen har net­op i sin 2025plan lagt et for­slag frem om, at vi skal ar­bej­de seks må­ne­der la­en­ge­re. Det be­ty­der, at fol­ke­pen­sions­al­de­ren i 2025 bli­ver 67,5 år mens den i 2030 hed­der 68,5 år. Ef­ter­lønsal­de­ren føl­ger med op.

Mens vi ven­ter på, at po­li­ti­ker­ne bli­ver eni­ge om de­tal­jer­ne, så lad os se på, hvor­dan din pen­sions­al­der ser ud i dag, for ’me­to­den’ for be­reg­nin­gen bli­ver ik­ke la­vet om. Husk – uan­set hvor­dan reg­ler­ne bli­ver, er det dit an­svar at ha­ve fo­kus på din egen øko­no­mi på kort og lang sigt.

Frem­over af­ha­en­ger din pen­sions­al­der af to ting: Din alder og vo­res ’le­ve­tidsprog­no­se’, alt­så hvor gam­le vi dan­ske­re for­ven­tes at bli­ve.

Når du ken­der din pen­sions­al­der, kan du ta­ge stil­ling til, om du vil ar­bej­de så la­en­ge, som reg­ler­ne dik­te­rer. Hvi sik­ke, skald u kend edin’ pen­sions ud be­ta­lings­al­der ’. Den gi­ver nem­lig dig mu­lig­hed for at stop­pe (med pen­sion) tid­li­ge­re, hvis du vel at ma­er­ke er øko­no­misk vel­pol­stret nok.

Styr din egen pen­sions­al­der

Har du en god opspa­ring, kan du selv be­stem­me, hvor­når du vil stop­pe med at ar­bej­de. Så er fol­ke­pen­sions­al­de­ren ba­re den dag, hvor du og­så kan be­gyn­de at ha­e­ve fol­ke­pen­sion og ATP. I frem­ti­den har kun de, der er født før 31. de­cem­ber 1953, ret til fol­ke­pen­sion som 65-åri­ge. Mens de, der f.eks. er født i 1996, skal ar­bej­de til de­res 74 års fød­sels­dag. Drøm­mer du om at tra­ek­ke dig til­ba­ge tid­li­ge­re, skal du ha­ve styr på tre ting:

1. Kend din pen­sions ud be­ta­lings­al­der: Som ho­ved­re­gel lig ger­den fe­mår før din fol­ke­pen­sions­al­der. Har du f.eks. ret til fol­ke­pen­sion, når du bli­ver 67 år, er din’ pen­sions ud be­ta­lings­al­der ’62 år.

2. Tjek din fød­sels­dag: Er du født mel­lem 1. ja­nu­ar 1954 og 30. ju­ni 1960, er din pen­sions ud­be­ta­lings alder fast­sat di­rek­te i pen­sions­be­skat­nings loven. Er d ufødt mel­lem: 1/11954 og 31/121958, er din pen­sions ud be­ta­lings­al­der 60 år. 1/11959 og 30/61959, er din pen­sions ud be­ta­lings­al­der 60½ år. 1/71959 og 31/121959, er din pen­sions ud be­ta­lings­al­der 61 år. 1/11960 til 30/61960, er din pen­sions ud be­ta­lings­al­der 61½ år.

3. Tjek om du har 60- års-ret­tig­he­der: I man­ge pen­sions­ord­nin­ger, s om­er op­ret­tet før 1. maj 2007, har du ret til at ha­e­ve pen­sio­nen, al­le­re­de fra du fyl­der 60 år, uan­set om din pen­sions ud­be­ta­ling sal­de­rer hø­je­re ef­ter nu­ti­dens reg­ler. For ord­nin­ger op­ret­tet ef­ter 1. maj 2007 ga­el­der de nor­ma­le reg­ler for pen­sions ud be­ta­lings­al­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.