E

BT - - TEMA -

n hur­tig søg­ning på jobzo­nen.dk vi­ser, at ro­bust er en egen­skab, som ar­bejds­gi­ve­re el­sker.

Ik­ke fa­er­re end 200 stil­lings­op­slag i og om­kring Kø­ben­havn ef­ter­ly­ser li­ge nu kan­di­da­ter, der er ro­bu­ste. I de­bat­ten om stress stø­der man of­te på hold­nin­gen, at stress hand­ler om, at vi som men­ne­sker er ble­vet nog­le pjevs, som ik­ke kan tå­le mod­gang.

Men selv om den en­kel­tes psy­ke na­tur­lig­vis be­ty­der no­get, så er kra­vet om ro­bust­hed som en in­di­vi­du­el egen­skab mis­for­stå­et, si­ger se­ni­o­r­for­sker Vi­be­ke Kous­he­de. Hun er pro­jekt­le­der på ’ABC for men­tal sund­hed’ på Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed og med i et nyt, stort forsk­nings­sam­ar­bej­de, som skal for­bed­re dan­sker­nes men­tale sund­hed og fin­de me­to­der til at sik­re, at We­e­kend - 17.09.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.