F

BT - - TEMA -

le­re børn og un­ge i Dan­mark har det skidt. De forta­el­ler, at de ser de­res ven­ner langt min­dre end ja­ev­nal­dren­de i de fle­ste an­dre lan­de. Fle­re voks­ne går ned med stress, el­ler ud­vik­ler angst el­ler de­pres­sion, og men­tale li­del­ser er nu helt i top på li­sten over syg­dom­me, som ko­ster den en­kel­te og sam­fun­det dyrt.

Ale­ne angst skøn­nes at ko­ste ni mia. kr. år­ligt i sy­ge­da­ge, før­tids­pen­sio­ner og tab­te le­ve­år.

Fak­tisk går det på fle­re fron­ter den ga­le vej med vo­res triv­sel i Dan­mark, der el­lers skul­le va­e­re et af ver­dens lyk­ke­lig­ste lan­de. Det vi­ser sta­ti­stik fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed.

Ud­vik­lin­gen er foru­ro­li­gen­de, si­ger pro­jekt­le­der Vi­be­ke Kous­he­de fra Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed. We­e­kend - 17.09.2016

»Man­ge af dem, der bli­ver ramt, til­hø­rer ik­ke de grup­per, vi nor­malt vil­le kal­de sår­ba­re,« si­ger hun.

Vi må­les for me­get

Vi­be­ke Kous­he­de me­ner, at pra­e­sta­tions­pres er en af ho­ved­for­kla­rin­ger­ne på ud­vik­lin­gen.

»Vi bli­ver må­lt og ve­jet kon­stant. Helt ned i bør­ne­ha­ve­al­de­ren er der fo­kus på in­di­vi­du­el pra­e­sta­tio­nen. Sam­ti­dig er der en ten­dens i sam­fun­det til at gø­re syg­dom og sund­hed til et spørgs­mål om den en­kel­tes an­svar. Ro­bust­hed f.eks. bli­ver set som no­get, vi kan fik­se hos den en­kel­te, men vo­res forsk­ning vi­ser, at men­tal sund­hed og der­med mod­stand­s­kraft bl.a. hand­ler om at ha­ve me­nings­ful­de fa­el­les­ska­ber.«

Stres­seks­pert Tho­mas Mil­sted pe­ger på, at stress og men­tale li­del­ser i høj grad skyl­des, at vi ik­ke får støt­te til at kom­me gen­nem sva­e­re pe­ri­o­der og ik­ke får mu­lig­hed for at pu­ste ud mel­lem an­stren­gel­ser­ne.

»Jeg ser ar­bejds­plad­ser, hvor le­del­sen øn­sker hja­elp til at gø­re me­d­ar­bej­der­ne me­re ro­bu­ste. Så gi­ver man me­d­ar­bej­der­ne et kur­sus i mind­ful­ness, som skal gø­re den en­kel­te bed­re til at hånd­te­re stress. Men det er spild af pen­ge, hvis man ik­ke er pa­rat til at aen­dre de ram­mer, som stres­ser me­d­ar­bej­der­ne,« si­ger han.

Nor­dea-fon­den har net­op støt­tet ’ABC for men­tal sund­hed’ med me­re end 10 mio. kr.. Pro­jek­tet in­vol­ve­rer en ra­ek­ke dan­ske kom­mu­ner, for­e­nin­ger, or­ga­ni­sa­tio­ner og for­ske­re, som skal un­der­sø­ge, hvor­dan man kan styr­ke dan­sker­nes men­tale sund­hed.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.