ABC for men­tal sund­hed

BT - - TEMA -

• Ni or­ga­ni­sa­tio­ner og seks kom­mu­ner skal ar­bej­de sam­men om at ska­be me­nings­ful­de og ak­ti­ve fa­el­les­ska­ber og bed­re ram­mer for men­tal sund­hed. • De seks kom­mu­ner er Gribs­kov, Oden­se, Aal­borg, Sla­gel­se, La­e­sø og Fre­de­riks­berg. • De del­ta­gen­de or­ga­ni­sa­tio­ner er Sta­tens In­sti­tut for Fol­kes­und­hed, Psy­ki­a­tri­fon­den, Det Dan­ske Spej­der­kor­ps, DGI Stor­kø­ben­havn, Rø­de Kors Ho­vedsta­den, Sund By Netva­er­ket, Cen­ter for Fore­byg­gel­se i Prak­sis, Det So­ci­a­le Net­va­erk og Dansk Oplys­nings­for­bund. • Fo­re­lø­big skal pro­jek­tet kø­re i to år støt­tet af Nor­de­a­fon­den. • I Au­stra­li­en har ABC-mo­del­len få­et 20 pct. til at aen­dre ad­fa­erd og en­ga­ge­re sig i ak­ti­vi­te­ter, der frem­mer de­res triv­sel. De har aen­dret hold­ning til men­tal sund­hed og psy­kisk syg­dom, f.eks. er de me­re åb­ne om­kring pro­ble­mer. An­de­len af be­folk­nin­gen, som er be­vidst om, at de selv kan gø­re no­get for de­res egen og an­dres men­tale sund­hed er ste­get med 75 pct. Sam­ti­dig er der op­stå­et en ra­ek­ke nye fa­el­les­ska­ber, og man­ge af de ek­si­ste­ren­de for­e­nin­ger har få­et fle­re og me­re ak­ti­ve med­lem­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.