K

BT - - KOM I FORM -

en­der du det...? Du står i tra­e­nings­cen­te­ret og kig­ger. Folk om­kring dig er su­per­må­l­ret­te­de – men hvor skal du be­gyn­de, og hvor skal du slut­te. Det kan og­så va­e­re hjem­me i stu­en, at for­vir­rin­gen ta­ger over, når du en­de­lig har be­slut­tet, at du ger­ne vil i gang med at tra­e­ne. Jeg hø­rer of­te sa­et­nin­gen: ’Jeg vil su­per ger­ne tra­e­ne, men jeg ved sim­pelt­hen ik­ke hvil­ke øvel­ser, jeg skal la­ve’. Det er let­te­re at kom­me i gang med en per­son­li­ge tra­e­ner, der kan forta­el­le pra­e­cis, hvad du skal gø­re. I de kom­men­de uger in­vi­te­rer jeg dig med, når jeg tra­e­ner med min per­son­li­ge tra­e­ner Philip. Ved at la­de dig kig­ge med fra si­de­linj­en, hå­ber jeg at gi­ve lidt in­spira­tion til, hvor­dan du kan op­byg­ge di­ne tra­e­nings­ses­sio­ner.

Min tra­e­ning har hver gang et nyt fo­kus. Jeg hå­ber, du vil ta­ge kam­pen op og va­e­re med.

Den­ne uge tra­e­ner vi ryg­gen

Smer­ter i ryg­gen er et stort pro­blem blandt dan­sker­ne. I en rap­port fra 2015 fast­slår Sund­heds­sty­rel­sen, at knap en mil­li­on dan­ske­re li­der af la­en­des­mer­ter. Et stu­die fra april 2016 ud­gi­vet i The Jour­nal of Sports Me­di­ci­ne and Phy­si­cal Fit­ness har vist, at spe­ci­fik styr­ke­tra­e­ning af la­en­demus­k­ler­ne kan mind­ske smer­ter og ube­hag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.