Fi­re hjul st r ae k ke­re til jy­de­pri­ser

Der fin­des man­ge en­tu­si­ast-klub­ber, hvis du vil kø­be en of­fro­a­der, der er til at be­ta­le

BT - - BILER - MUDDERKLAR Vin­cent By­aki­ka | bt@bt.dk

For man­ge hand­ler mo­tor­sport om fart. Det hand­ler om ha­stig­hed, hvad en­ten det skal fo­re­gå på ba­ne, ulov­ligt ra­es (fy!) el­ler som ral­ly på grus. Hvis det skal fo­re­gå un­der ord­ne­de for­hold, kan det dog va­e­re en dyr hob­by, og det kan sag­tens la­de sig gø­re at la­ve an­der­le­des sjov med bi­len, som ik­ke hand­ler om at kø­re hur­tigst. Det har en­tu­si­a­ster­ne på blandt an­det www.4x4. dk er­fa­ret. Her er der links til al­le, som har mod på at kø­re sjov ter­ra­en­kør­sel i fi­re­hjul­struk­ne bi­ler uan­set alder og pris­ni­veau.

Så hvis du har lidt pen­ge til overs, og ly­sten er der, kan det sag­tens la­de sig gø­re at kom­me til at kør een po­tent fi­re hjul st r ae k ker, som er sjov og bil­lig - vi har sam­let syv ek­sem­pla­rer, der ik­ke hed­der Hil­ux til ef­ter­navn.

LAND ROVER DEFENDER

Kon­gen er død, kon­gen la­en­ge le­ve. Godt nok er pro­duk­tio­nen af De­fen­de­ren ble­vet indstil­let i år ef­ter en lang år­ra­ek­ke, men leg­en­den om bi­len le­ver fort­sat. Hvis du er hel­dig, kan du fin­de et ae­l­dre ek­sem­plar til en god pris - om­kring 200.000 ko­ster en 10 år gam­mel ud­ga­ve. Dog er de ik­ke van­vit­tigt drift­sik­re - isa­er hvis du går la­en­ge­re til­ba­ge. Til gen­ga­eld er de sjove. Al­ter­na­tivt kan du gå ef­ter en Fre­elan­der i ste­det for. Så­dan en kan du få for 75.000 kr.

TOY­O­TA LAND CRUISER

En an­den af de sto­re, le­gen­da­ri­ske of­fro­a­de­re, som bli­ver bed­re med al­de­ren, hvis du pas­ser og ple­jer den, er Toy­o­ta Land Cruiser. Den­ne un­der­vur­de­re­de bil er for­mi­da­bel til at tra­ek­ke an­dre bi­ler fri og kø­re i brutalt ter­ra­en. Dog kan de va­e­re dy­re, og de er ik­ke så raf­fi­ne­re­de som ny­e­re mo­del­ler. Set til 35.000 kr. på Den Blå Avis.

NIS­SAN PATROL

Nis­san Patrol er et af ver­dens mest hård­fø­re kø­re­tø­jer, og der er et ud­valg af bå­de kor­te og lan­ge ver­sio­ner. Men, li­ge­som Land Cru­i­se­ren, så fø­ler bi­len sig langt bed­re til ret­te på de åb­ne, mud­re­de vid­der end i en stør­re provins­by. Pri­ser­ne lig­ger mel­lem 20.000 og 60.000 kro­ner, hvis du går mel­lem 10 og 20 år til­ba­ge i mo­del­pro­gram­met. Det er bil­ligt slup­pet for en så hård­før bil.

SUZUKI JIMNY

Hvis vi li­ge ser bort fra La­da Ni­va, så er Suzuki Jimny fak­tisk den sid­ste til­ba­ge­va­e­ren­de of­fro­a­der af den gam­le sko­le. Den er lidt af et pa­ra­doks, for selv om den kan lig­ne en fri­sør­of­fro­der, så er den alt an­det. Det ved ken­de­re og­så. Kø­re­op­le­vel­sen er ik­ke stor, men vil du kø­re of­fro­ad, er den va­erd at over­ve­je. Li­ge nu er der to til salg på Bil­ba­sen - de ko­ster hhv. 82.000 og 69.000 kr.

FI­AT PANDA 4X4

Hvad? En Fi­at Panda på en li­ste om fi­re hjul st r ae k ke­re. Ja, fak­tisk. Hvis du no­gen­sin­de har kørt rundt i Tosca­na el­ler Um­bri­en, vil du op­le­ve mas­ser af Panda 4x4, som er en ita­li­ensk fa­vor­tit. I 1983 var Panda den før­ste lil­le bil, som blev la­vet med fi­re­hjul­stra­ek, og den har si­den kla­ret op­ga­ver, hvor stør­re og me­re etab­le­re­de ma­er­ker har gi­vet op. Desva­er­re er den na­e­sten umu­lig at fin­de i Dan­mark, men den kan vir­ke­lig no­get - i al­le ge­ne­ra­tio­ner.

TOY­O­TA RAV4

I 1994 sat­te Toy­o­ta gang i he­le SUV-tren­den med in­tro­duk­tio­nen af RAV4. Det var den før­ste bil, som for al­vor kom­bi­ne­re­de fi­ne kø­re­e­gen­ska­ber på as­falt med be­kvem­me­lig­he­den i de stør­re ter­ra­en­gå­en­de vog­ne. Tid­li­ge mo­del­ler kan er­hver­ves for stort set in­gen pen­ge. Og den bli­ver med ga­ran­ti en klas­si­ker. Knap 25.000 ko­ster en mo­del fra 1999 på Bil­ba­sen.

JEEP WRANGLER

Må­ske kan lan­ce­rin­gen af den nye Ran­ge Rover Evoque Con­ver­tib­le ki­ck­star­te en re­vo­lu­tion for top­lø­se bi­ler­med o f fro ad egen­ska­ber? Må­ske ik­ke, men h vis­de ter vind i hå­ret, du går ef­ter (mu­lig­vis på vej til stran­den), så er det godt med en tren­dy bil som den stol­te ame­ri­ka­ner. Og så kan den alt­så og­så kø­re of­fro­ad. Li­ge nu er der en 1988’er med fyr og en 4,2 l. V8 til salg på bl.a. Bil­ba­sen. Den ko­ster 95.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.