KIF JAG­TER REVANCHE

Her­re­liga­en er skudt i gang i den­ne uge, og det teg­ner til end­nu en me­get ufor­ud­si­ge­lig sa­e­son. BTs hånd­bold­kom­men­ta­tor SØ­REN PAASKE har kig­get i krystal­kug­len og kom­mer her med sit bud på slut­stil­lin­gen i grund­spil­let – samt hvil­ke klub­ber, der ef­ter slu

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - ET KIG I KRYSTAL­KUG­LEN Sø­ren Paaske | spa@sporten.dk

KIF Kol­ding Kø­ben­havn Der er gang i en spansk re­vo­lu­tion i KIF Kol­ding Kø­ben­havn, hvor tra­e­ner Car­los Or­te­ga blandt an­det har få­et til­gang af si­ne lands­ma­end Ni­ko Min­de­gia og An­to­nio Garcia. Alt ty­der på, at det er de to span­ske lands­holds­spil­le­re, som kom­mer til at sty­re KIFs of­fen­siv i den­ne sa­e­son fra hen­holds­vis play­ma­ker­po­si­tio­nen og ven­stre ba­ck, og det kan bli­ve en­dog me­get spa­en­den­de at føl­ge KIFs trans­for­ma­tion til den span­ske stil, der er me­get mand-mand ba­se­ret og har stort fo­kus på ind­spil til stre­gen. Ve­te­ra­ner­ne Kas­per Hvidt, Lars Jør­gen­sen og Bo Spel­ler­berg er der selv­føl­ge­lig og­så sta­dig, og de tør­ster ef­ter at re­van­che­re sid­ste års me­dal­je­lø­se sa­e­son. Ti­den må så vi­se, hvor me­get de får lov at bi­dra­ge med – spe­ci­elt Bo Spel­ler­berg ser ud til at skul­le ind­ta­ge en mar­gi­na­li­se­ret rol­le, og det bli­ver in­teres­sant at se, hvor­dan han hånd­te­rer det ef­ter et år­ti som kon­ge i klub­ben. Set over he­le linj­en er kva­li­te­ten i KIF så høj og bred­den så god, at den tva­er­geo­gra­fi­ske klub skal va­e­re fa­vo­rit til gul­det, og mit bud er de top­per bå­de grund­spil­let og vin­der DM-fi­na­ler­ne. Skjern Skjern kom i sid­ste sa­e­son til at be­ta­le pri­sen for et hårdt Cham­pions Le­ague-pro­gram, men i den­ne om­gang skal de grøn­blu­se­de ik­ke ud i Eu­ro­pa, og det kan bli­ve en for­del for KAS­PER

SØN­DER­GAARD og co. Med til­gan­gen af stor­ta­len­tet COR­NE­LI­US KRAGH har Skjern få­et til­ført no­get bred­de i bag­ka­e­den, og det kan bli­ve et va­er­di­fuldt vå­ben for ve­stjy­der­ne. Det sam­me kan HEN­RIK KRONBORG på ba­en­ken, hvor han bli­ver en slags kon­su­lent/as­si­stent. Den skar­pe tak­ti­ker vil va­e­re en god spar­rings­part­ner for ch­eftra­e­ner OLE NØR­GAARD. Hol­det har et godt ni­veau he­le vej­en rundt, og ru­ti­nen er ef­ter­hån­den af en be­trag­te­lig stør­rel­se. Hvis den­ne ud­ga­ve af Skjern-hol­det no­gen­sin­de skal la­ve et guld-at­ten­tat, skal det va­e­re i den­ne sa­e­son. Jeg spår dog, at de bli­ver over­mat­chet af KIF, og de må nø­jes med en an­den­plads i grund­spil­let – og i DM-fi­na­ler­ne må de og­så se KIF lø­be med sej­ren. Aal­borg På godt nord­jysk er det fak­tisk ik­ke så rin­ge end­da, hvad Aal­borg kan møn­stre i den­ne sa­e­son. Den nor­ske stjer­ne SANDER SAGOSENS ud­vik­ling er fort­sat eks­plo­siv, og han bli­ver om­drej­nings­punk­tet på et Aal­borg-mand­skab, som ef­ter min me­ning bør va­e­re i stand til at spil­le med om me­dal­jer. Ke­e­per MIKKEL AGGEFORS fra Sve­ri­ge er en spa­en­den­de til­gang, og det sam­me kan si­ges om TOBIAS ELLEBAEK og ru­ti­ne­re­de ARNOR ATLASSON, og i tra­e­ner ARON KRISTJANSSON har nord­jy­der­ne få­et en so­lid hånd­va­er­ker, som uden tvivl kan løf­te hol­det. Der­u­d­over rå­der aal­bor­gen­ser­ne over liga­ens skar­pe­ste fløj­duo i de ny­til­kom­ne PA­TRI­CK WIESMACH og STE­FAN SIGURMANNSSON. I en sa­e­son, hvor hol­det mod­sat sid­ste sa­e­son ik­ke skal bru­ge res­sour­cer på at spil­le eu­ro­pa­ei­sk hånd­bold, bli­ver Aal­borg mit halvfra­ek­ke bud på en tred­je­plads – og li­ge­le­des bron­ze­me­dal­jer i slut­spil­let. Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg Me­stre­ne på fjer­de­plad­sen? Har han spist har­piks­belag­te søm? Nej, men jeg tror, me­stre­ne kan få sva­ert ved at le­ve op til sid­ste sa­e­sons meritter. Der ven­ter et me­get hårdt pro­gram i Cham­pions Le­ague, hvor BSV er hav­net i en dy­na­mit­pul­je. Tra­e­ner PE­TER BREDSDORFF-LARSENS mand­skab er ble­vet sva­ek­ket i bred­den til den­ne sa­e­son, og det kan bli­ve kost­bart. Jeg for­ven­ter dog al­li­ge­vel, at BSV kom­mer vi­de­re til me­dal­je­kam­pe­ne, hvor hol­det så kom­mer til at mang­le det sid­ste. Me­get kan stå og fal­de med, hvor­dan NIKOLAJ ØRIS’ ska­des­hi­sto­rik bli­ver i den­ne sa­e­son – han er ska­det i de før­ste kam­pe – da han er ene­ste po­ten­te høj­re ba­ck ef­ter OL-guld­vin­de­ren MADS CHRISTIANSENS skif­te til Mag­de­burg. Stor­ta­len­tet SE­BA­STI­AN FRANDSEN er kom­met til sam­men med den un­ge høj­re­ba­ck JAKOB LASSEN, men det vil­le va­e­re uri­me­ligt at for­ven­te et mar­kant af­tryk fra dem fra start. Tvis Holste­bro Sølvvin­der­ne har va­e­ret ramt af stor af­gang i som­me­rens løb, hvor pro­fi­ler som PA­TRI­CK WIESMACH og JONAS LARHOLM har sagt ’far­vel do’ til Holste­bro. Sam­ti­dig er PE­TER BALLING sta­dig ude ind­til ju­le­tid med en al­vor­lig kna­eska­de, og det ef­ter­la­der TTH Holste­bro, som klub­ben nu hed­der ef­ter nav­ne­for­an­dring i som­me­rens løb, i pro­ble­mer. Klub­ben skal der­u­d­over ud i et hårdt Cham­pions Le­ague-pro­gram for før­ste gang, og det vil kra­e­ve end­nu et tra­e­ner­mira­kel fra PA­TRI­CK WESTERHOLM, hvis TTH skal ra­ek­ke ud ef­ter de al­ler­sjove­ste pla­ce­rin­ger. Selv om ind­kø­be­ne af den nor­ske må­l­mand TORBJØRN BERGERUD og den sven­ske bag­spil­ler VI­CTOR ØSTLUND bør kun­ne lap­pe nog­le af hul­ler­ne. HC Midtjyl­land Her­nin­gen­ser­ne har få­et til­ført stor kva­li­tet i blandt an­det ESPEN LIE HAN­SEN og RASMUS CARLSEN, som iføl­ge jung­le­trom­mer­ne har im­po­ne­ret stort i op­tak­ten. HC Midtjyl­lands hold­kort er der­for ved at va­e­re af en støb­ning, som gør, at hol­det skal kun­ne gø­re krav på en plads i slut­spil­let, selv om det på streg­po­si­tio­nen ser svagt ud ef­ter VIGNIR SVAVARSSONS af­gang. Men kam­pen om de sid­ste slut­spils­plad­ser bli­ver ul­tra­ta­et mel­lem HCM, Ri­be-Es­b­jerg, År­hus og GOG. Ri­be-Es­b­jerg Klub­ben har hen­tet blandt an­dre LUKAS KARLSSON, SØ­REN TAU og AKU KREUTZMANN, og der bli­ver sat­set ben­hårdt på en plads i slut­spil­let. Tra­e­ner CLAUS UHRENHOLT har da og­så fle­re stren­ge at spil­le på end no­gen­sin­de, og fu­sions­klub­ben er en se­ri­øs bej­ler til top ot­te. Mit bud – nu, hvor jeg er pres­set til det – gør, at de klem­mer sig med i det sjove sel­skab. Det bli­ver dog helt af­gø­ren­de for ve­stjy­der­ne, at må­l­mands­duo­en med svin­gen­de JONAS HAN­SEN og den 42-åri­ge ve­te­ran SØ­REN HAAGEN fin­der et for­nuf­tigt ni­veau.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.