’Dot be­ty­der alt for mig’

Skan­da­le­ram­te Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt er igen lyk­ke­lig med bak­kesan­ge­r­in­den Dot Wes­smann

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

Dot og jeg har et liv sam­men som bå­de til­lids­ma­es­sigt og fø­lel­ses­ma­es­sigt er me­get dybt Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt

Når Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt i dag ta­ger or­det på Dansk Fol­ke­par­tis års­mø­de i Her­ning, gør han no­get helt us­a­ed­van­ligt.

Han vil tak­ke sin ka­e­re­ste, bak­kesan­ge­r­in­den Dot Wes­smann, for at hen­des ka­er­lig­hed har hjul­pet ham gen­nem et af hans livs sto­re kri­ser.

Skan­da­len med EU-fon­de­ne Meld og Feld, hvor DF måt­te be­ta­le pen­ge til­ba­ge, har tvun­get ham til at tra­e­de til­ba­ge som le­der af DFs grup­pe i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet. Og han og Dot Wes­smann var gen­nem en kri­se ef­ter, at hen­des dat­ter var of­fer for en me­get al­vor­lig tra­fi­ku­lyk­ke. Det ta­e­re­de så slemt på for­hol­det, at det gik i stykker. Men nu er de sam­men igen, og me­re lyk­ke­li­ge end no­gen­sin­de.

»Jeg fø­ler trang til at tak­ke dem, der har be­ty­det no­get for mig, og Dot be­ty­der ut­ro­lig me­get. Hun er ho­ved­per­so­nen i mit liv. Hun be­ty­der alt. Uden hen­de vil­le jeg ik­ke kun­ne mag­te så me­get. Det er vi­dun­der­ligt at va­e­re sam­men med Dot igen,« si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og ly­ser helt op. Gen­nem sto­re kri­ser Man kan slet ik­ke se på ham, at han har va­e­ret igen­nem sto­re kri­ser bå­de pri­vat og po­li­tisk.

»Hvis vi ser bort fra den kor­te, tri­ste pe­ri­o­de, hvor vi ik­ke var sam­men, så har Dot og jeg snart va­e­ret sam­men i ti år. Og det be­ty­der me­get, når vi har va­e­ret igen­nem sa­ger, hvor man er un­der be­skyd­ning i pres­sen, og man ik­ke ved, hvad der kom­mer da­gen ef­ter. Så be­ty­der det ek­stremt me­get at ha­ve en, man ken­der så godt og el­sker og kan be­tro sig til. Dot og jeg har et liv sam­men, som bå­de til­lids­ma­es­sigt og fø­lel­ses­ma­es­sigt er me­get dybt.«

’BT brag­te os sam­men’ Du har må­ske brug for hen­de, når du ram­mes af mod­gang?

»Nej. Gan­ske vist var det BTs skyld, at vi fandt sam­men, den­gang der var ar­tik­ler om, hvad jeg hav­de fo­re­ta­get mig i Grøf­ten i Ti­vo­li. Men Dot har jo va­e­ret en stor del af min op­tur. Hun var med, da jeg blev gen­valgt til Fol­ke­tin­get, og da jeg blev valgt til Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, og da jeg hav­de det fan­ta­sti­ske valg sidst,« si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt og til­fø­jer:

»Det, der ske­te for halvan­det år si­den, var, at vi blev ramt af en per­son­lig kri­se, for­di Dots dat­ter kom me­get slemt til ska­de. Det har jeg ik­ke lyst til at gå me­get i dyb­den med, men det på­vir­ker en som men­ne­ske og på­vir­ker for­hol­det. Det gjor­de, at vi hav­de no­get tid, hvor vi hav­de brug for at fin­de sam­men igen. Det at ha­ve en, man er fuld­sta­en­digt fø­lel­ses­ma­es­sigt for­bun­det med, er ek­stremt va­er­di­fuldt. Og der­for har jeg lyst til at ta­le om det i min ta­le, selv om jeg nor­malt ik­ke åb­ner så me­get op for mi­ne fø­lel­ser.« Cam­re var en stor hja­elp Han an­gi­ver to an­dre per­so­ner, som har hjul­pet ham igen­nem kri­sen: DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og hans men­tor, sy­ge­meld­te Mo­gens Cam­re.

»Det har va­e­ret me­get va­er­di­fuldt i den­ne kri­se, at Kri­sti­an har stå­et last og brast med mig. Han har va­e­ret en ha­e­der­s­mand og en kam­me­rat, og­så når jeg ba­re hav­de brug for at snak­ke. Jeg har kun­net ma­er­ke, at der er et hjer­te, der ban­ker i Dansk Fol­ke­par­ti. Det er som en fa­mi­lie. Vi er ven­ner og hol­der sam­men. Mo­gens har selv­føl­ge­lig og­så be­ty­det me­get, og jeg er ked af, at han er for­hin­dret i at kom­me til års­mø­det,« si­ger Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.