Par­ti­er­ne i blå blok sid­der i h

BT - - NYHEDER -

ANA­LY­SE Blå blok sid­der i hvert sit ring­hjør­ne. Sam­men­ha­engs­kraf­ten i blå blok er ud­for­dret til bri­ste­punk­tet. De po­li­ti­ske ue­nig­he­der er egent­lig ik­ke mar­kant stør­re end tid­li­ge­re, sam­ar­bejds­kli­ma­et og den ind­byr­des til­lid til hin­an­den er rin­ge­re, men det mest af­gø­ren­de er nok al­li­ge­vel, at po­si­tio­ner­ne lå­ses fast, for­di egen in­ter­es­ser­ne ve­jer me­re end øn­sket om at få fa­el­les­ska­bet til at fun­ge­re, og for­di grundstem­nin­gen et ta­et på trod­sig­hed.

De fi­re par­ti­er har travlt med at vi­se hin­an­den va­ri­an­ter over te­ma­et “så­dan spil­ler kla­ve­ret ik­ke”. Man er sim­pelt­hen me­re op­ta­ge­de af at sa­et­te hin­an­den på plads end at fin­de sam­men. Og det er i vir­ke­lig­he­den ik­ke no­gen ny si­tu­a­tion, så­dan har det va­e­ret helt til­ba­ge fra for­hand­lin­ger­ne om et re­ge­rings­grund­lag ef­ter sid­ste valg. Selv­om Løk­ke den­gang tog sig god tid om pro­ces­sen, så var re­sul­ta­tet, at der den­gang blev grund­lagt en skuf­fet af­ven­ten af, hvad det na­e­ste var, man skul­le ae­de. Gik helt galt Og helt galt gik det, da stats­mi­ni­ste­ren – sta­er­kt op­bak­ket af bå­de DF og LA – vil­le sta­tu­e­re et ek­sem­pel over­for De Kon­ser­va­ti­ve i for­hold til land­brugs­pak­ken, ja da end­te det i re­ge­rings­kri­se og en stats­mi­ni­ster, der tab­te mest ved ma­nøv­ren. Si­den den­gang har al­le par­ti­le­de­re i blå blok vidst, at hvis man trå­d­te hårdt nok frem, så vil­le Løk-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.