Ule­sen!

Løk­ke iret­tesa­et­ter LA

BT - - NYHEDER -

Hvis vi skal ha­ve ryk­ket det her po­li­tisk, så skal Lars Løk­ke ha­ve åb­net fle­re mu­lig­he­der, og vi vil ger­ne te­ste So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl TOPSKAT Lad nu for­nuf­ten rå­de og ud­vis pa­rat­hed til at ind­gå i kon­struk­ti­ve for­hand­lin­ger uden ul­ti­ma­ti­ve krav. Så­dan ly­der det fra stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V), der lør­dag holdt ta­le for 500 un­ge VU’ere sam­let til VU’s lands­sta­ev­ne i As­sen­toft­hal­len ved Ran­ders.

Ud­mel­din­gen kom­mer, ef­ter at DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl har gjort det klart, at han ik­ke vil la­eg­ge stem­mer til en top­skat­te­let­tel­se på fem pro­cent­po­int, som LA kra­e­ver.

»Der er, som det står nu, ik­ke 90 man­da­ter el­ler no­get, der min­der om det, for top­skat­te­let­tel­ser. Det er vir­ke­lig­he­den. Re­al­po­li­tik, om man vil. Ven­stre, Li­be­ral Al­li­an­ce, De Kon­ser­va­ti­ve og De Ra­di­ka­le har sam­men 61 man­da­ter. Re­sten er i vir­ke­lig­he­den imod, si­ger han og fort­sa­et­ter:

»Det er den vir­ke­lig­hed og det styr­ke­for­hold, der skal for­hand­les i. Vil­le jeg øn­ske, at det var an­der­le­des? Ja. Men vil jeg smi­de al­ting på gul­vet, for­di man ik­ke kan få det he­le, men kun 90 pro­cent? Nej,« si­ger Løk­ke.

Der­med sen­der stats­mi­ni­ste­ren et ut­ve­ty­digt sig­nal til LA-le­der An­ders Samu­el­sen. Et mi­stil­lids­vo­tum til V-re­ge­rin­gen gi­ver gan­ske en­kelt in­gen me­ning. Ka­emp ik­ke gen­nem pres­sen Når DF si­ger en­de­gyl­digt nej, så kan Ven­stre ik­ke tryl­le et fler­tal frem, uan­set hvor me­get LA måt­te stam­pe i jor­den og kra­e­ve det.

»Jeg op­for­drer mi­ne kol­le­ger i de an­dre bor­ger­li­ge par­ti­er til at ka­em­pe ved for­hand­lings­bor­det i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et i ste­det for gen­nem pres­sen. For jeg tror, he­le det bor­ger­li­ge Dan­mark – li­ge­som jeg – ved, at vi står med en unik chan­ce for at løf­te Dan­mark et bed­re sted hen. Den må vi ik­ke for­pas­se,« si­ger Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Sik­kert til fru­stra­tion for Samu­el­sen kvit­te­rer Løk­ke sam­ti­dig for, at Thu­le­sen Da­hl trods sin kon­tan­te mel­ding har er­kla­e­ret sig pa­rat til at for­hand­le om ele­men­ter af top­skat­ten. Der­for må Samu­el­sen nu be­sin­de sig, lig­ger det un­der­for­stå­et i Løk­kes ud­ta­lel­ser. Drop ul­ti­ma­ti­ve krav »Ét er, at ul­ti­ma­ti­ve krav ri­si­ke­rer at split­te et bor­ger­ligt fler­tal. Men det er al­li­ge­vel va­er­re, at fast­lå­ste ul­ti­ma­ti­ve krav kan kom­me til at ba­ne vej­en for li­ge nøj­ag­tigt det mod­sat­te af det, man ger­ne vil op­nå.

»At for­pas­se mu­lig­he­den for at gen­nem­fø­re en plan, som gør Dan­mark ri­ge­re og sa­en­ker skat­ten med et stort mil­li­ard­be­løb. Vil man få skat­te­let­tel­ser med et an­det fler­tal i Fol­ke­tin­get? Nej. Man vil nok i vir­ke­lig­he­den få det mod­sat­te,« si­ger Løk­ke.

I Ritzau In­dex, der er et gen­nem­snit af seks må­lin­ger, lig­ger blok­ke­ne li­ge nu me­get ta­et med en spin­kel fø­ring til rød blok på 50,4 pro­cent mod blå bloks 48,9 pro­cent.

Der­med kan et valg gi­ve re­ge­rings­mag­ten til Met­te Fre­de­rik­sen (S).

Løk­ke ad­va­rer om, at de bor­ger­li­ge ri­si­ke­rer at spa­en­de ben for sig selv og gi­ve Dan­mark hø­je­re skat­ter, en slap­pe­re ud­la­en­din­gepo­li­tik, la­ve­re va­ekst og vok­sen­de ud­gif­ter til over­før­sels­ind­kom­ster.

»Det vil va­e­re en me­get høj pris at be­ta­le, for­di man ik­ke kun­ne få et po­li­tisk øn­ske op­fyldt 100 pro­cent,« si­ger Løk­ke.

/ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.