Hver sit ring­hjør­ne

BT - - NYHEDER -

ke til sidst bak­ke. Så Løk­kes for­søg på op­dra­gel­se af K end­te i ste­det med en se­rie kon­klu­sio­ner om, at man slip­per af sted med det.

Li­ge nu sa­et­ter DF så LA un­der mak­si­malt pres. Løk­ke føl­ger trop. Og man kan ik­ke be­fri sig fra den tan­ke, at de to må­ske hav­de af­talt det tra­ek på for­hånd. Men An­ders Samu­el­sens ha­e­le er i for­vej­en bo­ret så hårdt fast, at han kna­ek­ker, hvis han prø­ver at be­va­e­ge sig. Og før man over­ho­ve­det har fun­det no­get, der lig­ner en vej ud af kri­sen, er man al­le­re­de i gang med at pla­ce­re an­sva­ret for den. Og så­dan har det va­e­ret la­en­ge, men det blev un­der­stre­get af, at re­ge­rin­gen valg­te at spil­le ud med det på topskat, der kun­ne ha­ve va­e­ret løs­nin­gen en mørk ok­to­ber­nat.

Det, der ken­de­teg­ner blå blok, er og har la­en­ge va­e­ret trod­sig­hed og en to­tal man­gel på ge­ne­rø­si­tet over­for hin­an­den. Det kan godt va­e­re, at de på et tids­punkt mø­der hin­an­den på en slags mid­te, men det en­der med et brag, for ud­gangs­punk­tet er hver sit ring­hjør­ne af en bok­se­ring. Søs Ma­rie Serup,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.