Trump i ny kontrovers om vold mod Cl­in­ton

BT - - NYHEDER -

Lad os så se, hvad der sker med hen­de. Tag de­res vå­ben fra dem, okay? Det vil va­e­re me­get far­ligt

»Jeg me­ner, de skal af­va­eb­nes øje­blik­ke­ligt,« sag­de Trump om Cl­in­tons livvag­ter.

»Hvad me­ner I?,« spurg­te han de be­gej­stre­de til­hø­re­re.

»Skal vi ta­ge de­res vå­ben fra dem? Hun øn­sker ik­ke vå­ben. Lad os ta­ge dem. Lad os se, hvad der sker med hen­de,« fort­sat­te han.

Trump ha­ev­de­de, at Cl­in­ton er ude på at øde­la­eg­ge ame­ri­ka­ne­res for­fat­nings­sik­re­de ret til at eje sky­de­vå­ben. Cl­in­ton vil stram­me vå­ben­loven Det har dog al­drig va­e­ret Cl­in­tons syns­punkt. Hun går ind for ret­ten til at kø­be og eje vå­ben. Men hun og li­ge­sin­de­de po­li­ti­ke­re øn­sker, at folk med ter­r­or­for­bin­del­ser, men­talt sy­ge og folk med en vol­de­lig for­tid skal kun­ne na­eg­tes vå­ben.

’An­ty­der snig­mord på Cl­in­ton’, hed det om Trump i en over­skrift i det sto­re on­li­ne­me­die Huf­fing­ton Post.

Rob­by Mook, der er Cl­in­tons kampag­ne­chef, kald­te Trumps ta­le et for­søg på at ’an­stif­te til vold’.

»Han er ude af stand til at va­e­re pra­esi­dent, og det er på hø­je tid, at re­pu­bli­kan­ske le­de­re rej­ser sig op og for­døm­mer den­ne foru­ro­li­gen­de op­før­sel fra de­res pra­esi­dent­kan­di­dat,« sag­de han.

Trumps an­greb på Cl­in­ton lig­ne­de en ta­le, han holdt i sid­ste må­ned. Her an­ty­de­de han, at til­ha­en­ge­re af USA’s vå­ben­lov skul­le ta­ge sa­gen i egen hånd, hvis Cl­in­ton skul­le bli­ve pra­esi­dent. Kon­tek­sten an­ty­de­de, at de util­fred­se skul­le sky­de Cl­in­ton.

Han men­te den­gang, at det vil­le for­hin­dre hen­de i at ud­na­ev­ne hø­jeste­rets­dom­me­re, der går ind for en stram­ning af vå­ben­loven.

Tid­li­ge­re fre­dag trak Trump en åre­lang på­stand om, at pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma ik­ke er født i USA, til­ba­ge. Han ha­ev­de­de, at det var Cl­in­ton, der stod bag løg­ne­hi­sto­ri­en. Man­ge ame­ri­ka­ne­re tror iføl­ge må­lin­ger på, at den er sand.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.