’USYN­LI­GE’ LOT­TE ER

BT - - NYHEDER -

TAB­TE KAM­PEN po­pu­la­e­re bør­ne­se­rie ’Da Lot­te blev usyn­lig’ fra 1988, sag­de fre­dag af­ten et sid­ste far­vel til si­ne na­er­me­ste, her­un­der sin mand og 11-åri­ge søn på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn, ef­ter en åre­lang kamp mod en ar­ve­lig og uhel­bre­de­lig lun­ge­syg­dom. Det forta­el­ler hen­des bror, Ma­ri­us Gers­by Ras­mus­sen.

»Hun kend­te sin egen krop, og vid­ste godt, at nu kun­ne hun ik­ke kla­re me­re. Til sidst var det kun hen­des men­tale styr­ke, der holdt hen­de i li­ve. Hun fik lov af si­ne om­gi­vel­ser til at ta­ge af­sted: Det var okay, nu kun­ne hun godt ta­ge af­sted. Og så gav hun sig selv lov til at gi­ve slip,« si­ger Ma­ri­us Gers­by Ras­mus­sen til BT.

Si­den Mat­hil­de Gers­bys blev fol­ke­e­je som bar­ne­stjer­ne i slut­nin­gen af 1980er­ne, fulg­te en ra­ek­ke min­dre rol­ler, bå­de i re­k­la­me- og spil­le­film samt på de skrå bra­ed­der, før hun en­de­gyl­digt lag­de sku­e­spil­ler­kar­ri­e­ren fra sig. I 2010 fa­er­di­gjor­de hun fi­re års stu­di­er og blev fa­er­di­g­ud­dan­net so­ci­al­rå­d­gi­ver. Uhel­bre­de­lig syg­dom Men si­de­lø­ben­de ka­em­pe­de hun en kon­stant kamp mod den med­fød­te og uhel­bre­de­li­ge lun­ge­syg­dom, cystisk fi­bro­se, der lang­somt øde­lag­de hen­des lun­ger. En kamp, Mat­hil­de Gers­by vid­ste, hun ik­ke vil­le vin­de, trods en sta­e­dig mod­stand, der blandt an­det re­sul­te­re­de i to lun­ge­trans­plan­ta­tio­ner, som beg­ge end­te med at for­la­en­ge hen­des liv. Li­ge ind­til fre­dag af­ten.

Med ud­gangs­punkt i sin egen uhel­bre­de­li­ge syg­dom, har Mat­hil­de Gers­by fle­re gan­ge blan­det sig i de­bat­ten om­kring ak­tiv døds­hja­elp, som hun var for­ta­ler for. Se­ne­st i et få da­ge gam­melt in­ter­view med TV2, hvor hun end­nu en gang gav ud­tryk for, at hun selv øn­ske­de at be­stem­me, hvor­når hun skul­le dø.

»Jeg vil ik­ke ud i, at mit liv bli­ver uva­er­digt. Jeg vil ik­ke ud i, at jeg ik­ke kan ny­de det, for jeg el­sker li­vet,« for­tal­te hun så­le­des til TV2.

Det har la­en­ge va­e­ret vig­tigt for den tid­li­ge­re sku­e­spil­ler selv at kun­ne be­stem­me, hvor­når hun vil­le si­ge det sid­ste far­vel. Hun har he­le ti­den vidst, at syg­dom­men lang­somt vil­le ae­de sig ind på kroppen, selv­om hjer­nen var sund og rask. Mat­hil­de Gers­by er tid­li­ge­re hav­net i ko­ma og har va­e­ret ta­et på at si­ge stop, da hun ven­te­de på sin an­den lun­ge­trans­plan­ta­tion.

»Det, hun fryg­te­de mest af alt, var at bli­ve holdt kun­stigt i li­ve. Det vil­le hun sim­pelt­hen ik­ke. Der­for var det og­så smukt, at hun fik lov at si­ge far­vel på den må­de, hun gjor­de. Hun har ka­em­pet he­le sit liv, og de sid­ste to lun­ger kun­ne ik­ke me­re til sidst.

De sid­ste 48 ti­mer kun­ne hun ma­er­ke på sig selv, at nu var det nu. Hun hav­de mi­stet gni­sten til at for­sa­et­te den kamp, hun al­li­ge­vel ik­ke kun vin­de. Hen­des krop kun­ne ik­ke kla­re be­last­nin­gen og me­di­ci­nen hjalp ik­ke.

Hun kun­ne ik­ke få nye lun­ger en tred­je gang, og det er jeg egent­lig hel-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.