GÅ­ET BORT

BT - - NYHEDER -

Mat­hil­de Gers­by Mat­hil­de Gers­by Ras­mus­sen blev født 13. de­cem­ber 1978 i Gen­tof­te, nord for Kø­ben­havn. Hun blev land­skendt i 1988, da hun på tv spil­le­de ho­ved­rol­len i bør­ne­se­ri­en på i alt seks af­snit med tit­len ’Da Lot­te blev usyn­lig’. Hun med­vir­ke­de ef­ter­føl­gen­de blandt an­det i en min­dre rol­le i den dan­ske fa­mi­lie­film ’Vild­bas­sen’ fra 1994. Blev i 2010 fa­er­di­g­ud­dan­net som so­ci­al­rå­d­gi­ver fra Den So­ci­a­le Højsko­le på Fre­de­riks­berg. 37-åri­ge Mat­hil­de Gers­by Ras­mus­sen dø­de fre­dag kl. 21.45 på Rigs­ho­spi­ta­let i Kø­ben­havn, ef­ter en livslang kamp mod den uhel­bre­de­li­ge og ar­ve­li­ge syg­dom cystisk fi­bro­se. Hun ef­ter­la­der sig sin mand, Sø­ren, og de­res fa­el­les søn Hjal­te på 11 år. ik­ke la­en­ge­re ved be­vidst­hed igen. Hun udån­de­de seks ti­mer se­ne­re med si­ne na­er­me­ste om­kring. Be­gra­vel­sen er plan­lagt Mat­hil­de Gers­by og hen­des mand har iføl­ge broren talt me­get åbent om dø­den med de­res 11-åri­ge søn. Be­gra­vel­sen har li­ge­le­des og­så va­e­ret plan­lagt, så al­le om­kring hen­de ved, pra­e­cis hvor­dan hun ger­ne vil ha­ve det. Men selv­om de na­er­me­ste på­rø­ren­de la­en­ge har va­e­ret klar over, at Mat­hil­de Gers­by en dag vil­le ta­be kam­pen til sin syg­dom, er bå­de ven­ner og fa­mi­lie ble­vet ef­ter­ladt i stor sorg over ta­bet af den 37-åri­ge.

»Al­le er knu­ste og ulyk­ke­li­ge. Vi hå­be­de jo, at vi kun­ne ha­ve haft hen­de hos os i fle­re år,« si­ger broren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.