Sa­ra blev ta­e­vet ihjel af ka­e­re­sten

BT - - NYHEDER -

JALOUSIDRAB på dat­te­ren få ti­mer ef­ter, at hun blev hen­tet af en am­bu­lan­ce på sin adres­se på Sø­gårds­vej i Svend­borg.

»Hen­des an­sigt var så smadret, at jeg ik­ke kun­ne gen­ken­de hen­de,« forta­el­ler en ty­de­lig be­rørt Alex Jen­sen.

Han sid­der i stu­en sam­men med re­sten af fa­mi­li­en og for­sø­ger at be­ar­bej­de den sorg, der plud­se­lig har ramt fa­mi­li­en.

»Der kom to be­tjen­te klok­ken halv fi­re i nat og for­tal­te det. Man går jo kold, når man får så­dan no­get at vi­de. Det er uvir­ke­ligt, og det er det sta­dig,« forta­el­ler han til BT.

Han og konen hav­de mødt dat­te­rens ka­e­re­ste fi­re gan­ge, men det hav­de al­drig slå­et dem, at han var ’så­dan en psy­ko­pat’. Na­bo­en hør­te bump »Man er jo psy­ko­pat, hvis man gør så­dan no­get, og hvis ik­ke po­li­ti­et fa­engs­ler ham, så skal jeg nok gø­re no­get ved ham,« ly­der det.

Det er en uge si­den, at han tal­te med sin dat­ter, men han forta­el­ler, at bro­de­ren tal­te med Sa­ra Huus Lind fre­dag. Her var der in­tet, der ty­de­de på, at hun og ka­e­re­sten var uven­ner.

Na­bo­en, der rin­ge­de ef­ter po­li- ti­et, har for­kla­ret, at han hør­te fle­re bump fra lej­lig­he­den, men at han på in­tet tids­punkt hør­te no­gen skrig fra Sa­ra Huus Lind. Om­kring klok­ken 01.40 ban­ke­de den 23-åri­ge mand på hans dør og bad ham rin­ge ef­ter po­li­ti­et.

Ef­ter­føl­gen­de løb den 23-åri­ge mand ud på vej­en, hvor han ven­te­de på, at po­li­ti­et an­kom, mens na­bo­en løb ind i lej­lig­he­den for at se til Sa­ra Huus Lind.

»Hun blød­te over det he­le og kun­ne ik­ke tra­ek­ke vej­ret, så jeg stak en fin­ger i mun­den på hen­de for at åb­ne luft­ve­je­ne,« forta­el­ler na­bo­en til BT.

Den 23-åri­ge mand na­eg­ter sig skyl­dig i at ha­ve myr­det sin ja­ev­nal­dren­de ka­e­re­ste. Han er­ken­der dog vold med dø­den til føl­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.