De­but for bel­gisk lov - la­e­ger hjalp et barn med at dø

BT - - NYHEDER -

Bel­gi­ske la­e­ger har for før­ste gang gi­vet ak­tiv døds­hja­elp til en min­dre­årig. Det sker, ef­ter par­la­men­tet for to år si­den op­ha­e­ve­de al­ders­gra­en­sen for med­li­den­heds­drab.

Le­de­ren for kom­mis­sio­nen, der ad­mi­ni­stre­rer ak­tiv døds­hja­elp i Bel­gi­en, vil ik­ke op­ly­se de­tal­jer om for­lø­bet. Men han forta­el­ler, at det dre­je­de sig om et barn med en dø­de­lig syg­dom.

»Hel­dig­vis er der kun me­get få børn, hvor ak­tiv døds­hja­elp over­ve­jes. Men det be­ty­der ik­ke, at vi skal na­eg­te dem ret­ten til en va­er­dig død,« si­ger Wim Di­stel­mans.

Ef­ter par­la­men­tets re­vi­sion i 2014 af loven om ak­tiv døds­hja­elp blev Bel­gi­en det ene­ste land i ver­den, som til­la­der børn i al­le al­dre at va­el­ge at dø.

Og­så Hol­land til­la­der ak­tiv døds­hja­elp til børn, men her er al­ders­gra­en­sen 12 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.